Osobnostní a sociální výchova 9. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. – 2. POLOLETÍ

září – listopad

 • OSOBNOSTNÍ ROZVOJ
 • rozvoj schopnosti poznávání
 • sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení
 • seberegulace a sebeorganizace, psychohygiena
 • SOCIÁLNÍ ROZVOJ
 • kreativita ve vztazích, poznávání lidí
 • mezilidské vztahy, komunikace
 • kooperace a kompetice
 • MULTIKULTURALITA
 • kulturní odlišnosti a jejich akceptace
 • řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • hodnoty, postoje, etika

prosinec – únor

 • změny v životě člověka (vývoj, sexuální výchova),
 • ČLOVĚK A ZDRAVÍ
 • režim dne, životospráva, tělesné a duševní zdraví
 • stres a jeho vztah ke zdraví
 • životní styl (drogy atd.)
 • autodestruktivní závislosti (psychická onemocnění, násilí namířené proti sobě samému, rizikové chování, násilné chování)
 • těžké životní situace a jejich zvládání
 • trestná činnost, doping ve sportu
 • březen – květen
 • skryté formy a stupně individuálního násilí a zneužívání, sexuální kriminalita
 • kriminalita mládeže, komunikace se službami odborné pomoci
 • bezpečné chování a komunikace, s vrstevníky a neznámými lidmi, bezpečný pohyb v rizikovém prostředí, nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií, sebeochrana a vzájemná pomoc v rizikových situacích a v situacích ohrožení
 • DOPRAVA
 • dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
 • bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech
 • bezpečnost v dopravě, rizika silniční a železniční dopravy
 • postup v případě dopravní nehody, první pomoc

červen

 • OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ
 • klasifikace mimořádných událostí, varovný signál a jiné způsoby varování
 • základní úkoly ochrany obyvatelstva, evakuace
 • činnost po mimořádné události, prevence vzniku mimořádné události

zpět