Osobnostní a sociální výchova 8. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. – 2. POLOLETÍ

září – listopad

 • MEZILIDSKÉ VZTAHY
 • Mezilidské vztahy
 • Pravidla třídy, školy a jejich dodržování
 • Komunikace
 • ROZVOJ SCHOPNOSTÍ POZNÁVÁNÍ
 • rozvoj schopností poznávání
 • sebepoznání, sebepojetí, sebehodnocení
 • seberegulace, sebeorganizace
 • rozvoj osobnosti

prosinec – únor

 • VZTAHY, HODNOTY, POSTOJE, ETIKA
 • vztahy ve dvojici, v prostředí komunity
 • tělesné, duševní, sociální a duchovní zdraví
 • hodnoty, postoje a etika
 • kulturní odlišnosti
 • kreativita a její rozvoj
 • NEŽÁDOUCÍ CHOVÁNÍ
 • prevence zdraví škodlivého chování
 • nežádoucí chování
 • postoj k formám násilí

březen – květen

 • POZNÁVÁNÍ LIDÍ
 • poznávání lidí
 • kooperace a kompetice
 • řešení problémů a rozhodovací schopnosti
 • ZMĚNY V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA
 • změny v životě člověka
 • člověk a výživa, správná životospráva
 • odlišnosti ve stravování

červen

 • tělesná a duševní hygiena
 • ochrana před přenosnými chorobami
 • ochrana člověka za mimořádných událostí
 • doprava

zpět