F7 – Atomy a molekuly, model atomu, elektrování těles, vznik iontů

zpět

Atomy a molekuly

 

Atom je velice malá, okem neviditelná částice běžné hmoty.

Atomy se skládají z elektronů, protonů a neutronů. 
Atomy se mohou spojovat do větších celků, kterým říkáme molekuly.

 

Všechny látky jsou složeny z atomů a molekul.

 

Látka, která je tvořená stejnými atomy, se nazývá prvek (např. molekula kyslíku)

Látky, které jsou složeny z molekul tvořených atomy různých prvků, nazýváme sloučeniny (např. molekula amoniaku).

 

Model atomu

 

Atomy jsou základními stavebními částicemi všech látek a jsou v neustálém neuspořádaném pohybu.

Atomy se skládají z jádra (obsahuje protony a neutrony) a obalu (obsahuje elektrony).

 

Elektrony mají záporný elektrický náboj.

Protony mají kladný elektrický náboj.

Neutrony nemají elektrický náboj (říkáme, že je elektricky neutrální).

 

Zjednodušený model atomu:

 

Atom který má stejný počet elektronů v obalu a protonů v jádře se nazývá elektricky neutrální.

Záporný elektrický náboj obalu atomu je stejně velký jako kladný elektrický náboj jádra atomu.

 

Jak se liší atomy různých prvků?

Mají různé počty protonů v jádru atomu. Počet elektronů v obalu atomu je tedy stejný jako počet protonů v jádru atomu.

modely atomů vodík, helia, uhlíku

 

Elektrování těles

 

Při vzájemném tření dvou těles z různých látek se mohou tělesa zelektrovat.
Příčinou elektrického stavu těles je elektrický náboj.

Zelektrovaná tělesa mají kladný nebo záporný elektrický náboj.

Vznik iontů

 

Atom je elektricky neutrální. Za určitých podmínek (např. třením, působením plamene) může dojít k odtržení jednoho nebo několika elektronů z elektronového obalu nebo přijetí jednoho nebo několika elektronů do obalu. Tak vznikají ionty.

 

Kladný iont – kationt – vznikne odtržením elektronů z obalu atomu. V atomu je více protonů (+). Převažuje tak kladný elektrický náboj.

 

Záporný iont – aniont – vznikne přijetím elektronů do obalu atomu. V atomu je více elektronů (-). Převažuje záporný elektrický náboj.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 6. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-246-5

Karel RAUNER, Václav HAVEL, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2004. ISBN 80-7238-210-1.

http://www.chemierol.wz.cz/8%20slozeni%20latek_molekuly.htm

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/6-rocnik/3-2-elektricke-vlastnosti-atomu