Fyzika 7. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

NEPROBRANÉ UČIVO  

PROBRANÉ UČIVO

 

 Co nás čeká v 7. ročníku

  Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

   Obory fyziky, tělesa a látky (opakování)

   Částicová stavba látek (opakování)

   Atomy molekuly, ionty (opakování)

   Magnety, magnetické pole (opakování)

   Fyzikální veličiny (opakování)

POHYB A SÍLA

Pohyb tělesa

 Klid a pohyb tělesa

 Popis pohybu

 Přímočarý a křivočarý pohyb

 Posuvný a otáčivý pohyb

 Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb

 Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu

 Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL

 Co už víme o síle

 Gravitační síla a hmotnost tělesa

 Znázornění síly

 Skládání sil stejného směru

 Skládání sil opačného směru

 Rovnováha dvou sil

 Skládání různoběžných sil

 Těžiště tělesa

 Rovnovážná poloha tělesa

POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBOVÉ ZÁKONY

 Síla. Účinky síly

 Newtonovy pohybové zákony (souhrn)

 Zákon síly. Urychlující a brzdné účinky síly na těleso

 Zákon setrvačnosti

 Zákon vzájemného působení dvou těles

OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY

 Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka

 Užití páky

 Kladky

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY

 Tlaková síla. Tlak

 Tlak v praxi

 Tření

 Třecí síly v denní i technické praxi

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN

Co už víme o kapalinách?

 Základní vlastnosti kapalin

 Pascalův zákon

 Hydraulická zařízení

 Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla.

 Hydrostatický tlak

  Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

  Archimedův zákon

  Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

  Plování nestejnorodých těles

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLY

Co už víme o plynech?

 Základní vlastnosti plynů

 Atmosféra Země. Atmosférický tlak

 Měření atmosférického tlaku

 Změny atmosférického tlaku

 Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země

 Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr

SVĚTELNÉ JEVY

 Světelné zdroje. Rychlost světla

 Přímočaré šíření světla

 Měsíční fáze

 Stín

 Odraz světla. Zákon odrazu světla

 Zobrazení rovinným zrcadlem

 Zrcadla v praxi

 Lom světla

 Rozklad světla optickým hranolem

 Barva těles

 Čočky

 Optické vlastnosti oka

 Užití čoček v praxi

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

 Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

***** KONEC *****

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]