Fyzika 7. ročník – pracovní listy

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů   

Pracovní listy (PL)
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.

 

Doporučuji žákům si pracovní listy a přípravy na písemky nechávat!

 

 

 • Co nás čeká v 7. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

POHYB A SÍLA

Pohyb tělesa

SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL

POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBOVÉ ZÁKONY

 • Síla. Účinky síly
 • Newtonovy pohybové zákony (souhrn)
 • Zákon síly. Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
 • Zákon setrvačnosti
 • Zákon vzájemného působení dvou těles

OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY

DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ

MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN

Co už víme o kapalinách?

MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLY

Co už víme o plynech?

 • Základní vlastnosti plynů
 • Atmosféra Země. Atmosférický tlak 
 • PL – mechanické vlastnosti plynů
 • Měření atmosférického tlaku
 • Změny atmosférického tlaku
 • Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
 • Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr

SVĚTELNÉ JEVY

 • Světelné zdroje. Rychlost světla
 • Přímočaré šíření světla
 • Měsíční fáze
 • Stín
 • Odraz světla. Zákon odrazu světla
 • Zobrazení rovinným zrcadlem
 • Zrcadla v praxi
 • Lom světla
 • Rozklad světla optickým hranolem
 • Barva těles
 • Čočky
 • Optické vlastnosti oka
 • Užití čoček v praxi

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

 • Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě]