Fyzika 7. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 7. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

říjen

 • POHYB A SÍLA
 • POHYB TĚLESA
 • Klid a pohyb tělesa
 • Popis pohybu
 • Přímočarý a křivočarý pohyb
 • Posuvný a otáčivý pohyb
 • Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
 • Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
 • Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

listopad

 • SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL
 • Co už víme o síle
 • Znázornění síly
 • Gravitační síla a hmotnost tělesa
 • Skládání sil stejného směru
 • Skládání sil opačného směru
 • Rovnováha dvou sil

prosinec

 • Skládání různoběžných sil
 • Těžiště tělesa
 • Rovnovážná poloha tělesa
 • ÚČINKY SÍLY
 • Síla. Účinky síly
 • Tlaková síla. Tlak
 • Tření a třecí síla

leden

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ
 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN
 • Základní vlastnosti kapalin
 • Pascalův zákon
 • Hydraulická zařízení

 2. POLOLETÍ

únor

 • Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla.
 • Hydrostatický tlak
 • Vztlaková síla působící na těleso v kapalině
 • Archimédův zákon
 • Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině
 • Plování nestejnorodých těles

březen

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ
 •  Základní vlastnosti plynů
 • Atmosféra Země. Atmosférický tlak
 • Měření atmosférického tlaku
 • Změny atmosférického tlaku
 • Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
 • Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr

duben

 • SVĚTELNÉ JEVY
 • Světelné zdroje. Rychlost světla
 • Přímočaré šíření světla
 • Měsíční fáze
 • Stín
 • Odraz světla. Zákon odrazu světla

květen

 • Zobrazení rovinným zrcadlem
 • Zrcadla v praxi
 • Lom světla
 • Rozklad světla optickým hranolem
 • Barva těles

červen

 • Čočky
 • Optické vlastnosti oka
 • Užití čoček v praxi
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

zpět