F7 – Fyzikální veličiny

zpět

Fyzikální veličiny

Co už máme znát?

 

Délka (značka d) je základní fyzikální veličina. Můžeme jí popisovat rozměry tělesa i vzdálenosti.

Za základní jednotku délky byl zvolen metr (značka m).

 

Odvozené jednotky:

1 milimetr (mm) = 0,001m; 1m = 1000 mm

1 centimetr (cm) = 0,01m; 1m = 100 cm

1 decimetr (dm) = 0,1m; 1m = 10 dm
1 kilometr (km) = 1000 m; 1m = 0,001 km

 

Čas (značka t) je základní fyzikální veličina.

Za základní jednotku času byla zvolena sekunda (značka s).

 

Odvozené jednotky:

1 minuta (min) = 60 s
1 hodina (h) = 60 min; 1h = 3600 s
1 den – 24 h
1 rok – 365 dní nebo 366 dní

 

Hmotnost (značka m) je základní fyzikální veličina.

Za základní jednotku hmotnosti byl zvolen kilogram (značka kg).

 

Odvozené jednotky:

1 miligram (mg) = 0,001 g; 1 g = 1000 mg

1 gram (g) = 0,001 kg; 1 kg = 1000 g
1 centigram (cg) = 0,01 g; 1 g = 100 cg
1 dekagram (dag) = 0,01 kg; 1 dag = 10 g
1 metrický cent (q) = 100 kg; 1 kg = 0,01 q
1 tuna (t) = 1000 kg; 1kg = 0,001 t

 

Objem (značka V) je odvozená fyzikální veličina. Je to je část prostoru vyplněná tělesem.

Za základní jednotku objemu byl zvolen metr krychlový (značka m3).

 

Odvozené jednotky:

1 milimetr krychlový (mm3) = 0,001cm3; 1 cm3 = 1000 mm3

1 centimetr krychlový (cm3) = 0,001 dm3; 1 dm3 = 1000 cm3

1 decimetr krychlový (dm3) = 1 dm3 = 0,001m3; 1m3 = 1000 dm3

V praxi a v obchodu se často měří na:

1 mililitr (ml) = 0,001 l; 1 l = 1000 ml

1 centilitr (cl) = 0,01 l; 1 l = 100 cl

1 decilitr (dl) = 0,1 l; 1 l = 10 dl

 

Teplota (značka T) je základní fyzikální veličina. Používá se k popisu tepelného stavu hmoty. Mění se při zahřátí nebo ochlazení tělesa.

Za základní jednotku teploty byl zvolen stupeň Celsia (značka °C).

Existují však i další (teplotu můžeme měřit stupni Fahrenheita (značka °F), Kelviny (značka K).
0°C = 32 °F

0°C = 273,15 °K

 

Hustota (značka ρ) je fyzikální veličina. Vyjadřuje hmotnost objemové jednotky látky.

Za základní jednotku hustoty byl zvolen kilogram na metr krychlový (značka kg/m3).

 

Odvozené jednotky:

1 gram na centimetr krychlový (g/cm3) = 1000 kg/m3

 

Síla (značka F) je odvozená fyzikální veličina. Popisuje vzájemné působení těles.

Za základní jednotku síly byl zvolen Newton (značka N). Rozměr v základních jednotkách soustavy SI je kg·m·s−2

 

Odvozené jednotky:

1 mN = 0,001 N
1 kN = 1 000 N
1 MN = 1 000 000 N

Jiné jednotky:

Pomocí tíhy tělesa o hmotnosti 1 kg byla definována dřívější jednotka síly kilopond.

Počátkem 20. století existovala také jednotka stén (sthéne), v soustavě M. T. S. odpovídající 1 kN.

 

 

Fyzikální veličina Značka fyzikální veličiny Název jednotky Značka jednotky Měřidlo
hmotnost m kilogram kg váhy
délka d metr m metry plátěné, kovové aj.
objem V decimetr krychlový dm3 odměrné nádoby, válce
síla F Newton N siloměr
čas t sekunda s hodiny
teplota T Celsiův stupeň °C teploměry
hustota ρ kilogram na metr krychlový kg/m3 hustoměry, pyknometry, Mohrovy vážky

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6

Karel RAUNER, Václav HAVEL, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 7 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2005. ISBN 80-7238-431-7.