F7 – Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

zpět

Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině

 

Dle Archimédova zákona mohou nastat tři různé chování těles v kapalině:

  1. potápění
  2. plování
  3. vznášení

 

Potápění

Výslednice sil F směřuje dolů, těleso tak klesá ke dnu.

Plování

Výslednice sil F směřuje nahoru a těleso stoupá k volné hladině kapaliny. Jakmile ji dosáhne, částečně se vynoří a ustálí se v takové poloze, že tíhová síla je v rovnováze se vztlakovou silou.

Vznášení

Výslednice sil F = 0, těleso se volně vznáší

 

Tabulka vztahů mezi veličinami a chováním těles
vztah hustoty látky tělesa ρ a hustota kapaliny ρk vztah sil působících na těleso výslednice sil chování tělesa v kapalině
ρ > ρk Fg > Fvz směřuje svisle dolů potápí se
ρ = ρk Fg = Fvz je nulová vznáší se
ρ < ρk Fg < Fvz směřuje svisle vzhůru stoupá, plove

 

Pokus pro ověření:

Do nádoby s vodou ponoříme 1) ocelový válec 2) sáček s vodou 3) korek

POZORUJEME, že ocelový válec se POTÁPÍ (hustota oceli je větší než hustota vody), sáček z vodou se VZNÁŠÍ (hustota vody a vody v sáčku je stejná), korek STOUPÁ (hustota korku je menší než hustota vody).

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6