F7 – Skládání sil stejného směru

zpět

Skládání sil stejného směru

 

Pokus pro ověření:

Pozorovali jste někdy psí závody? Představte si, dva psi táhnou sáně silami stejného směru. První pes silou F1 = 200 N a druhý pes F2 = 100 N.

POZORUJEME že, psi působí na sáně silou 300 N. Stejnou silou by působil i jeden pes který by táhl silou 300 N.  Takovou sílu F budeme nazývat výslednice sil.

 

Výslednice sil – je síla která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil.

Skládání sil – je nalezení výslednice sil.

 

Pokus pro ověření:

Na stejné siloměry zavěsíme závaží o hmotnosti m1 = 100 g a m2 = 200 g. Na třetí siloměr zavěsíme závaží o hmotnosti m = 300 g.

 

POZORUJEME že, Závaží 1 působí silou F1 = m1 . g = 0,1 kg . 10 N/kg = 1 N. Stejný výpočtem můžeme učit i sílu F2 = 2 N a sílu F = 3 N. Z toho můžeme odvodit vzorec pro výslednici sil F:

 

F = F1 + F2

 

Výslednice dvou sil stejného směru má tedy s oběma silami stejný směr a její velikost se rovná součtu velikostí obou sil.

 

Skládání sil můžeme znázornit i graficky

 

 

Správně by mělo být působiště sil nakresleno do jednoho bodu, ale obrázek by byl nepřehledný.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6