F7 – Tření

zpět

Tření

 

Proti pohybu těles působí brzdné síly – třecí a odporové.

 

Odporové síly – působí proti pohybu tělesa v kapalném a plynném prostředí (let ptáků, letadel).  Brzdné účinky těchto sil lze zmenšit nebo zvětšit například vhodným tvarem těles.

 

Třecí síly – je síla, která působí při styku tělesa s podložkou nebo při styku dvou těles a má směr proti pohybu tělesa nebo těles (posouvání předmětů po podlaze). Jev při kterém vznikají se nazývá tření.

Velikost třecí síly je tím větší, čím větší je tlaková síla, kterou působí těleso kolmo na podložku. Její velikost také závisí na drsnosti styčných ploch, ale nezávisí na jejich obsahu (velikosti).

 

Tření lze zmenšit např. když smýkání nahradíme valením (např. kolečkové brusle).

 

Působí třecí síla i mezi tělesy které jsou vzájemně v klidu?

 

Příklad:

Zkuste posunout sami švédskou bednu nebo skříň.

POZORUJEME že, i když tlačíme velkou silou F, k pohybu bedny nedojde. Účinek síly F je vyrovnán třecí silou Ft. Je to klidová třecí síla.

 

Klidová třecí síla je v okamžiku uvedení tělesa do pohybu větší než samotná třecí síla při pohybu. Bez ní by jsme nemohli chodit a auta by nemohla jezdit.

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 7. ročník základní školy, dotisk 2. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-265-6