F7 – zápis (Tření)

zpět

Tření

 

Proti pohybu těles působí brzdné síly – třecí a odporové.

 

Odporová síla – působí proti pohybu tělesa v kapalném a plynném prostředí.

Třecí síla – Ft [N] – vzniká při pohybu tělesa po podložce. Má směr proti pohybu tělesa a působí ve stykové ploše tělesa s podložkou.

 

Jev při kterém vznikají se nazývá – tření

 

Velikost třecí síly:

  • je přímo úměrná tlakové síle, kterou působí těleso kolmo na podložku
  • závisí na drsnosti stykových ploch
  • nezávisí na obsahu stykových ploch

 

Tření lze podstatně zmenšit, když smýkání nahradíme valením.

 

Pokud je účinek síly F vyrovnán třecí silou Ft (klidová třecí síla), nedochází k pohybu.

Klidová třecí síla Ft  je při stejných podmínkách v okamžiku uvedení tělesa do pohybu větší než třecí síla při pohybu.

 

zpět