F9 – Co už víme o atomech

zpět

Co už víme o atomech

 

Poprvé domněnku, že látky se skládají z částic nepatrných rozměrů, vyslovili už starověcí učenci a filozofové (řecký učenec Demokritos). Tyto částice nazvali atomy tj. nedělitelnými.

 

Chemie, která zkoumá přeměny látek, zjistila, že existují látky složené (sloučeniny) a látky jednoduché (prvky).

Nejmenší částečky sloučenin byly nazvány molekulami, nejmenší částečky prvků atomy.

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice.

Molekulyvznikají sloučením dvou nebo více atomů.

Prvkylátky, které jsou složeny z atomů jednoho druhu (uhlík – C, železo – Fe, kyslík – O2 …)

Sloučeniny – látky složené z molekul vzniklých sloučením různých atomů (voda – H2O, oxid uhličitý – CO2…)

 

Model atomu

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice.

Atomy se skládají:

  • jádra – protony (značka p+) +  neutrony (n0)
  • obalu – elektrony (e)

 

Elektrování, vznik iontů

 

Atom je elektricky neutrální.

Za určitých podmínek (např. třením, působením plamene) může dojít k :

  • odtržení jednoho nebo několika elektronů z elektronového obalu
  • nebo přijetí jednoho nebo několika elektronů do obalu.

Při elektrování, buď atom přijímá, nebo odevzdává elektrony – vznikají iontytento proces se nazývá ionizace.

 

 

Kladný iont – kationt – vznikne odtržením elektronů z obalu atomu.

V atomu je více protonů (+). Převažuje tak kladný elektrický náboj.

Kationty vznikají např. z atomů kovů (Na+, Li+, Zn2+, Al3+)

 

Záporný iont – aniont – vznikne přijetím elektronů do obalu atomu.

V atomu je více elektronů (-). Převažuje záporný elektrický náboj.

Anionty vznikají např. z atomů nekovů (Cl–, F–, O2-)

 

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2