F9 – Spektrum elektromagnetických vln

zpět

Spektrum elektromagnetických vln

 

 

Rádiové vlny

 • část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 m až po tisíce kilometrů
 • aby mohla elektromagnetická vlna přenášet informaci (zvuk, obraz) musí být upravena (modulována), poté je vysílána anténou k našemu přijímači kde je (zvuk, obraz) opět snímána
 • čím vyšší je kmitočet vlny, tím více do ní můžeme zakódovat informací a přenášet je
 • rychlost šíření rádiových vln je rovna rychlosti světla ve vakuu
 • využití: k přenosu televizního a rozhlasového signálu
 • dělení: dlouhé (2000 – 1000 m), střední (600 – 150 m), krátké (50 – 15 m)  a velmi krátké vlny (15 – 1 m)
 • dobrý přenos zvuku umožňují krátké a velmi krátké vlny
 • příjem televizního obrazu – modulovaný svazek elektronů (elektronový paprsek) dopadá na různá místa televizní obrazovky (vakuová skleněná obrazovka) a rozsvěcuje je s různou intenzitou
 • aby vznik obraz trvající zlomek sekundy, musí nosná vlna barevné televize přenést údaje o jasnosti asi jednoho milionu bodů

 • dnes se používají tenké obrazovky s tekutými krystaly (LCD) nebo tzv. plazmové displeje, mají vysoké rozlišení
 • krátké vlny ale nesnadno pronikají za překážku – je potřeba zbudovat síť vysílačů na vyvýšených místech
 • dalším řešením příjmu televizního obrazu je použití satelitní televize
 • signál je vysílán z umělé družice a může pokrýt velkou část zemského povrchu

 

 

Mikrovlny

 • část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 1 m po 0,3 mm
 • dobře se odrážejí od kovových předmětů
 • využití: v radiolokaci (sledování pohybů lodí a letadel), k měření rychlosti automobilů na silnici (radar), mobilní telefony, mikrovlnné trouby
 • výzkum mikrovln nejvíce pokročil za druhé světové války – použit v zařízení zvaném radar
 • mohou přenášet obrovské množství informací
 • umožnily vybudovat sítě mobilních telefonů
 • současné telefony používají kmitočty okolo 900 MHz (vlnová délka asi 33 cm) a kolem 1800 MHz (vlnová délka asi 17 cm)
 • byla také vybudována americká satelitní síť (24 družic)
 • družice se koordinovaně pohybují kolem Země ve výšce 20 200 km s oběžnou dráhou 0,5 dne, vysílají kódované signály na frekvencích 1227 MHz  a 1575 MHz a umožňují pomocí malého přijímače určit polohu na zemském povrchu – GPS (globální polohový systém)

 

Infračervené záření

 • část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 0,3 mm po 750 nm
 • zdrojem jsou tělesa zahřátá na vysokou teplotu
 • při pohlcování infračerveného záření dochází k tepelné výměně a ozařované těleso tak přejímá teplo
 • infračervené záření vyzařují prakticky všechna tělesa
 • snadněji proniká zakaleným prostředím (např. kouř, mlha) než světlo
 • využití: pořizování snímků povrchu Země meteorologickými družicemi, u dálkových ovladačů nebo solárních ohřevů

 

Viditelné světlo

 • část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 750 nm po 400 nm
 • zaujímá ve spektru elektromagnetického záření velmi úzkou oblast
 • světlo slouží jako zdroj informací o světě – vidění
 • dělení: červené, oranžové, žluté, zelené, modré a fialové světlo (největší vlnovou délku má červené světlo)

 • Newton dokázal, že bílé světlo je složeno ze všech těchto barev (dá se pomocí hranolu opět rozložit)

 

Ultrafialové záření

 • část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 400 nm po 10 nm
 • zdrojem UV záření bývají tělesa zahřátá na velmi vysokou teplotu např. Slunce
 • nejkratší vlnové délky UV záření zasahují až do oblasti rentgenového záření (λ = 10 nm)
 • okem je toto záření neviditelné a pro oči škodlivé (oči je nutné chránit brýlemi se speciálními skly)
 • vystavením pokožky UV záření se vyvolá ochranný pigment (zhnědnutí – opalování)
 • v nadměrném množství je UV záření lidskému organismu neprospěšné a přispívá k tvorbě rakoviny kůže
 • využití: ničí choroboplodné mikroorganismy (desinfekce místností)
 • atmosféra toto záření silně pohlcuje
 • ve vysokých vrstvách atmosféry tak přispívá k ionizaci vzdušného kyslíku, což je příčinou vzniku ozónu

 

Rentgenové záření

 • část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami od 10 nm po 1 pm
 • vzniká při přeměně rychle se pohybujících elektronů dopadajících na povrch kovové elektrody
 • rentgenové záření objevil v roce 1895 německý fyzik W. C. Röntgen (nazval ho paprsky X)

 • záření o menší vlnové délce disponuje větší frekvencí, a proto má i více energie
 • dělení: měkké (větší vlnová délka), tvrdé (menší vlnová délka)
 • využití: lékařská diagnostika, průmyslová diagnostika

 • rentgenové má ještě silnější rakovinotvorné účinky než ultrafialové záření
 • dnešní technika je pro pacienta bezpečnější, přesto je dobré omezit RTG na minimum

 

Záření gama

 • část spektra elektromagnetického záření s vlnovými délkami < 300 pm
 • vzniká při radioaktivní přeměně atomových jader
 • přichází k nám z kosmu – kosmické záření
 • dá se vytvářet i v laboratorních podmínkách
 • lze se před ním chránit olověným stíněním
 • využití: v lékařství k ozařování např. zhoubných nádorů

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 9. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2015. ISBN 978-80-7196-193-2

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/9-rocnik/5-elektromagneticke-zareni