F9 – Ucho jako přijímač zvuku

zpět

Ucho jako přijímač zvuku

 

 

 • vnější ucho zachycuje zvukový rozruch, který se šíří od místa vzniku a vede jej k bubínku
 • bubínek je tenká blána oddělující vnější ucho (boltec + zvukovod) od středního ucha
 • střední ucho je spojeno s dutinou ústní
 • ve středním uchu přiléhají k bubínku malé kůstky (kladívko, kovadlinka a třmínek)
 • zvukovým rozruchem se rozkmitá bubínek a tyto kůstky přenášejí kmitání na oválné okénko (odděluje střední ucho od vnitřního)
 • chvění oválného okénka způsobuje změny tlaku ve vnitřním uchu (hlemýždi) vyplněném kapalinou
 • ve vnitřním uchu končí asi 30 000 nervů, které zachycují změny tlaku v kapalině
 • některé jsou citlivé na nízké kmitočty některé na nízké kmitočty
 • podráždění sluchových nervů se přenáší do mozkového centra kde se projevuje jako sluchový vjem

 

 • lidské ucho vnímá zvuky od kmitočtu 16 Hz (dolní hranice slyšitelnosti) do kmitočtu 20 Hz (horní hranice slyšitelnosti)
 • tyto hranice se u jednotlivých lidí liší a mění se s věkem
 • kromě výšky tónů rozlišuje ucho i hlasitost
 • hlasitost zvuku závisí na tom, jak silně je rozechvěno těleso které je zdrojem zvukového vzruchu
 • zvuk vnímáme jako různě hlasitý podle vzdálenosti zdroje zvuku a podle prostředí, kterým se zvukový rozruch šíří
 • naše sluchové ústrojí je nejcitlivější na zvuky od 2 000 – 4 000 Hz
 • tóny které mají kmitočet menší než 16 Hz řadíme mezi infrazvuk
 • tóny které mají kmitočet vyšší než 20 000 Hz jsou ultrazvuk
 • pokud se vzdalujeme od zdroje zvuku, při určité vzdálenosti je přestaneme slyšet – práh slyšitelnosti
 • nejsilnější zvuk, který může ucho vnímat – práh bolesti (odpovídá výkonu 10 W)
 • silnější zvuky už vnímáme jen jako bolest
 • zdroj zvuku dokážeme nalézt pouze sluchem – říkáme že člověk má směrové slyšení

 

Hodnocení sluchového vjemu:

 • nehodí se proto fyzikální veličina
 • byla zavedena hladina intenzity zvuku – vyjadřuje kolikrát je vnímaný zvuk silnější než práh slyšitelnosti
 • jednotkou je decibel (značka dB)
 • práh slyšitelnosti – 0 dB

 

Tabulka intenzity některých zvuků

 

Šíření zvuku se používá:

 • ultrazvukem můžeme získávat trvalé směsi (emulze) kapalin které se jinak nemísí
 • zjišťovat kazy v odlitcích
 • k léčebným a diagnostickým účelům (ultrazvuk)

 

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

Karel RAUNER, Josef PETŘÍK, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2006. ISBN 80-7238-525-9.