F9 – Sluch (poruchy sluchu, choroby uší)

zpět

Sluch

 

Sluch – je schopnost vnímat zvuky, která je společná všem vyšším živočichům, kteří jsou vybaveni speciálním smyslovým orgánem, uchem

 

Zpracování zvuku: Zvuk, který prochází zvukovodem naráží do bubínku, ten se rozechvěje a vibrace přenáší přes kladívko, kovadlinku a třmínek do hlemýždě. Tam na vibrace reagují smyslové buňky, které informace o zachyceném zvuku vedou pomocí sluchového nervu k dalšímu zpracování do mozku.

 

Audiologie – lékařský obor, který zkoumá lidský sluch.

 

Sluch u člověka:

 • člověk dokáže slyšet frekvence přibližně v rozmezí 20 Hz až 20 kHz
 • někteří mladí lidé dokážou slyšet frekvence mírně nad 20 kHz
 • s přibývajícím věkem se horní hranice snižuje
 • běžný lidský hlas má frekvenci zhruba od 200 Hz do 800 Hz
 • schopnost rozeznávat zabarvení zvuků (jednotlivé tóny) se u lidí různí
 • tato schopnost se označuje jako relativní sluch
 • asi jeden člověk z 10 000 má absolutní sluch (dokáže rozlišit i nepatrné rozdíly v tónech)

 

Poruchy sluchu

 

Hluchota (lat. surditas) nebo sluchová porucha je snížená nebo chybějící schopnost vnímat zvukové informace.

 

Důležitý je věk, ve kterém sluchová ztráta nastala, protože to může ovlivnit osvojení si mluvené řeči. Sluchové kompenzační pomůcky a kochleární implantáty mohou zmírnit některé problémy způsobené sluchovou poruchou, ale nemohou sluch plnohodnotně nahradit.

 

 1. nedoslýchavost – omezená schopnost sluchu, lidé kteří jsou nedoslýchaví mají mírnou poruchu sluchu, ale ne tak, aby byli považováni za hluché
 2. hluchota – úplná ztráta sluchu

 

poškození sluchu může být:

 • vrozené (genetické nebo ne-genetické vrozené vývojové vady)
 • získané onemocnění sluchu (záněty, nádory, úrazy, degenerativní onemocnění),
 • traumatické poškození (úraz, poškození toxické a hlukem)

 

K poškození sluchu zpravidla dochází, pokud hladina akustického tlaku překročí 140 decibelů, nicméně pokud se člověk trvale pohybuje v prostředí s hlasitostí pouze 85 decibelů, může si rovněž sluch poškodit.

 

Choroby uší

 

K častým chorobám uší patří:

 • otitis media – zánět středního ucha, častý u dětí, bolestivý
 • tinnitus – neustálé zvonění nebo pískání v uchu
 • vertigo – porucha polokruhovitých kanálků vnitřního ucha způsobující pocit, že se okolí točí (závrať)
 • zalepené ucho – tvorba tekutiny ve středoušní dutině, způsobující hluchotu, časté u dětí

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sluch