F9 – zápis (Znečišťování atmosféry)

zpět

Znečišťování atmosféry

 

Znečištěním atmosféry – se rozumí výskyt různých příměsí v atmosféře. Jsou to příměsi které se tam dostaly jako přímý nebo nepřímý produkt lidské činnosti a část tvoří také látky z přírodních zdrojů.

 

Mezi příměsi patří: pevné částice, sloučeniny síry, oxidy uhlíku, uhlovodíky a sloučeniny dusíku (např. sopečná činnost, spalovací procesy, průmyslová činnost).

 

Ozón – molekula tvořená třemi atomy kyslíku O3. Má velký význam pro živé organismy. Vzniká působením slunečního záření a někdy např. při bouřce. Většina ozonu se nachází ve výšce 10 – 50 km v atmosféře, kde tvoří ozónovou vrstvu.

 

Stratosférický ozón – plní funkci „UV filtru“

 

Ozónová díra – výrazný pokles koncentrace stratosférického ozónu.

 

Troposférický ozón (přízemní) – vzniká reakcí škodlivých látek vypouštěných do ovzduší za intenzivního svitu a bezvětří jako produkt spalování fosilních paliv a z automobilového provozu (často ve městech a průmyslových oblastech).

 

Skleníkový efekt: Atmosféra způsobuje přirozený skleníkový efekt, světlo ze Slunce pronikne na povrch Země a zahřívá ho.

 

Tzv. skleníkové plyny – CO2, CH4, N2O, freony, ozon, vodní pára, …) brání částečně průchodu tohoto tepelného záření zpátky do vesmíru a zabezpečují tak podmínky pro život.

 

zpět