F6 – Porovnávání a měření

zpět

Porovnávání a měření

 

Při zkoumání světa porovnáváme různé vlastnosti těles a jevů (barvu, tvrdost, tvar, délku …)

Často se spokojíme jen s odhadem (délky, teploty, času …).

V praxi se často nemůžeme spokojit jen s odhadem vlastností, ale potřebujeme je umět i měřit.

 

Měření – je tedy kvantitativní (číselné) zkoumání geometrických, fyzikálních a dalších vlastností předmětů (jevů, procesů), obvykle porovnáváním s obecně přijatou jednotkou. Výsledkem měření je tedy číslo, které vyjadřuje poměr zkoumané veličiny k jednotce, spolu s uvedením té jednotky.

 

Význam měření spočívá v tom, že:
  1. charakterizuje měřenou veličinu mnohem přesněji než kvalitativní údaje (např. dlouhý, teplý, těžký)
  2. měření lze opakovat a výsledky porovnávat
  3. výsledek lze zpracovávat matematickými prostředky, zejména ve vědách

 

Měření se užívá v běžném životě, technice i vědě. Měří se různé veličiny a jejich kombinace.

Nejjednodušší měření je např. počítání kusů, které se obejde bez měřicích přístrojů.

V ostatních případech se měří měřidly nebo měřicími přístroji.

 

Fyzikální veličiny které budeme měřit:
  • délka
  • hmotnost
  • objem
  • teplota
  • síla

 

Soustava SI

V 18. stol. se proto mnoho států rozhodlo jednotky sjednotit.

V roce 1960 byla jako mezinárodně platná vyhlášena Soustava SI. Je to mezinárodně domluvená soustava jednotek fyzikálních veličin.

(zkratka z francouzského „Le Système International d’Unités“– česky „Mezinárodní systém jednotek“)

 

Soustava SI považuje za základní fyzikální veličiny následujících sedm veličin, pro které stanovuje následující základní jednotky:

Odvozené jednotky se tvoří kombinacemi (povoleny jsou výhradně součiny a podíly) základních jednotek, například kilogram na metr krychlový pro tlak/tah, metr čtverečný pro plochu, metr krychlový pro objem, metr za sekundu pro rychlost a podobně. Některé odvozené jednotky v průběhu historie dostaly samostatné názvy, které zjednodušují jejich používání v praktickém životě. Těmito jednotkami jsou např. coulomb, hertz, joule, lumen, lux, newton, ohm, pascal, volt, watt, stupeň Celsia aj.

 


CITACE: viz. odkaz: [k. 5 – fyzika], [obr. 285 – ve výstavbě] 

Karel RAUNER, Václav HAVEL, Jitka PROKŠOVÁ, Miroslav RANDA: Fyzika 6 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1. vydání, Plzeň, nakladatelství FRAUS, 2004. ISBN 80-7238-210-1.

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9B%C5%99en%C3%AD