F7 – zápis (Vlastnosti látek a těles – opakování)

zpět

Vlastnosti látek a těles (opakování)

 

FYZIKA – je věda o jevech v přírodě, jejich příčinách, souvislostech a zákonitostech.

 

 

Nejvýznamnější představitelé fyziky:

Aristoteles, Galileo Galilei, Mikuláš Koperník, Albert Einstein aj.

 

Ve fyzice je možné získat Nobelovu cenu.

 

Tělesa a látky

 

TĚLESA – jsou předměty, které nás obklopují (jsou různých tvarů, velikostí, barev atd.), např. kolo, míč …

 

LÁTKY – jsou z nich vyrobena a složena tělesa. (jsou ve skupenství pevném, kapalném a plynném), např. dřevo, papír …

 

Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek

 

Vlastnosti pevných látek (s)

 • nemění svůj tvar a mají stálý objem
 • mohou být křehké, pružné nebo tvárné
 • mají různou tvrdost

 

Vlastnosti kapalných látek (l)

 • mění snadno svůj tvar a mají stálý objem
 • téměř nestlačitelné, snadno dělitelné na menší části
 • jsou tekuté
 • v klidu se ustálí vodorovná hladina

 

Vlastnosti plynných látek (g)

 • jsou snadno stlačitelné a rozpínavé, nemají vlastní tvar ani objem 
 • jsou tekuté
 • plyn vyplní vždy celý objem nádoby

 

 

Částicová stavba (s) – (l) – (g)

 

Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů, které se neustále neuspořádaně pohybují.

 

Brownův pohybneustálý neuspořádaný pohyb částic v tekutinách.

Difúzesamovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky.

 

Vzájemné silové působení částic

 

V pevných krystalických látkách jsou částice pravidelně uspořádány.

Působí na sebe velkými přitažlivými silami. Jejich pohyb se omezuje na kmitání kolem pevných poloh. To brání změně tvaru.

 

V kapalinách nejsou částice pravidelně uspořádány a mohou se snadněji přemísťovat. Působí na sebe menšími přitažlivými silami než (s).

Proto snadno mění svůj tvar, jsou tekuté a v klidu vytvářejí vodorovnou hladinu.

 

V plynech se částice pohybují volně a zcela neuspořádaně. Vzájemně na sebe působí jen zcela nepatrnými přitažlivými silami.

Proto jsou plyny rozpínavé a snadno stlačitelné.

 

Atom

 

Atomy – jsou základními stavebními částicemi všech látek.

 

Atomy se skládají:

1) jádra

 • protony p+ kladný elektrický náboj
 • neutrony n0 nemají el. náboj

 

2) obalu

 • elektrony e záporný el. náboj

 

Vzájemné silové působení elektronů a protonů

 

 

Počet elektronů v obalu se rovná počtu protonů v jádře.

 

 

 

 

Elektrování, vznik iontů

 

Kladný iont – kationt – vznikne odtržením elektronů z obalu atomu.

 

Na0 – 1e → Na+

Zn0 – 2e → Zn2+

 

 

Záporný iont – aniont – vznikne přijetím elektronů do obalu atomu.

 

Cl0 + 1e → Cl

O0 + 2e → O2-

 

 

Atom, molekula, prvek, sloučenina

 

Všechny látky jsou složeny z atomů a molekul.

 

Atomy – jsou velice malé, okem neviditelné částice. (O, N, C …)

Molekuly – vznikají sloučením dvou nebo více atomů. (O2, CO …)

 

Prvky – jsou složené z atomů jednoho druhu (C, Fe, O2 …)

Sloučeniny – jsou složené z molekul vzniklých sloučením atomů různých prvků (H2O, CO…)

 

I. Mendělejev sestavil atomy podle počtu protonů do PERIODICKÉ SOUSTAVY PRVKŮ.

 

SÍLAznačka F jednotka [N]

 

Tělesa na sebe mohou působit při dotyku nebo „na dálku“, např. magnetickou, gravitační nebo elektrickou silou.

 

GRAVITAČNÍ SÍLA

značka Fg jednotka [N]

 

 • Okolo Země je gravitační pole.
 • Na každé těleso v něm působí svisle dolů gravitační síla.
 • Čím je hmotnost tělesa větší, tím větší gravitační silou na něj Země působí.
 • Gravitační síla se zmenšuje se vzdáleností od Země.

 

MAGNETY

 

Magnet – je objekt, který v prostoru ve svém okolí vytváří magnetické pole.

 

Magnet může mít formu:

 • trvalého magnetunepotřebuje k vytvoření magnetického pole vnější vlivy – magneticky tvrdá ocel
 • dočasného magnetutěleso rychle zmagnetizuje a rychle odmagnetizuje – magneticky měkká ocel

 

Každý magnet má:

 

 

 • Magnetické účinky jsou nejvýraznější na pólech.
 • V netečném pásmu nepůsobí magnetické síly.
 • Nesouhlasné póly – se přitahují
 • Souhlasné póly – se odpuzují.

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 5 – fyzika]