Matematika 8. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU
 • DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA
 • Druhá mocnina

říjen

 • Určování druhých mocnin pomocí tabulek a kalkulačky
 • Druhá odmocnina
 • Určování druhých odmocnin pomocí tabulek a kalkulačky

listopad

 • PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ
 • Pythagorova věta
 • Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku
 • Pythagorova věta kolem nás
 • Obrácená Pythagorova věta

prosinec

 • KRUŽNICE A KRUH
 • Zobrazení kružnice a kruhu
 • Kružnice a přímka
 • Vzájemná poloha dvou kružnic
 • Thaletova věta
 • Tečny kružnice procházející daným bodem
 • Délka kružnice a obvod kruhu
 • Obsah kruhu
 • Části kružnice a kruhu

leden

 • MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM
 • Mocnina s přirozeným mocnitelem
 • Pravidla pro počítání s mocninami
 • Zápis čísla v desítkové soustavě

 2. POLOLETÍ

únor

 • VÁLEC
 • Válec – základní pojmy
 • Povrch a objem válce
 • Válcová tělesa kolem nás

březen

 • VÝRAZY
 • Výrazy s čísly
 • Výrazy s proměnnými
 • Mnohočleny (početní operace)

duben

 • LINEÁRNÍ ROVNICE 
 • Lineární rovnice
 • Rovnice kolem nás
 • KONSTRUKČNÍ ÚLOHY
 • Jednoduché konstrukční úlohy

květen

 • Množiny bodů dané vlastnosti
 • Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti

červen

 • Procvičování učiva
 • Závěrečné opakování

 

zpět