Matematika 8. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

   NEPROBRANÉ UČIVO  

   PROBRANÉ UČIVO

 

  Co nás čeká v 8. ročníku

ALGEBRA

OPAKOVÁNÍ

  Zlomky

  Početní operace s celými čísly

  Poměr a postupný poměr

  Trojčlenka

  Procenta a úroky

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA

  Druhá mocnina

  Určování druhých mocnin pomocí Tabulek a kalkulačky

  Druhá odmocnina

  Určování druhých odmocnin pomocí Tabulek a kalkulačky

PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ

  Pythagorova věta

  Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku

  Pythagorova věta kolem nás

  Obrácená Pythagorova věta

MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM

   Třetí mocnina

  Mocnina s přirozeným mocnitelem

  Pravidla pro počítání s mocninami

  Zápis čísla v desítkové soustavě

  Procvičování mocnin s přirozeným mocnitelem

VÝRAZY

   Výrazy s čísly

   Výrazy s proměnnými

   Mnohočleny

   Jednočlen a mnohočlen

   Sčítání a odčítání mnohočlenů

   Násobení mnohočlenů

   Rozklad mnohočlenů na součin

   Opakování

LINEÁRNÍ ROVNICE

   Rovnost

   Lineární rovnice

   Rovnice kolem nás

   Slovní úlohy

   Úlohy o pohybu

   Úlohy o práci a výkonu lidí i strojů

   Úlohy o směsích

   Souhrnná cvičení

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

GEOMETRIE

OPAKOVÁNÍ

   Úhly

   Shodnost

   Čtyřúhelníky

   Souměrnost

   Hranoly

KRUŽNICE A KRUH

   Zobrazení kružnice a kruhu

   Vzájemná poloha dvou kružnic

   Thaletova věta

   Tečny kružnice procházející daným bodem

   Délka kružnice a obvod kruhu

   Obsah kruhu

   Části kružnice a kruhu (rozšiřující učivo)

VÁLEC

   Základní pojmy

   Povrch a objem válce

   Válcová tělesa kolem nás

   Souhrnná cvičení k tématům kružnice, Kruh a Válec

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

   Jednoduché konstrukční úlohy

   Množiny bodů dané vlastnosti

   Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti

   Souhrnná cvičení

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]