Matematika 8. ročník – pracovní listy, přípravy a procvičování

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů +   

Pracovní listy
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tematického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce 
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.
Souhrny učiva, vzorové příklad
 • Slouží k opakování učiva.
 • Jsou to souhrny učiva k danému tématu s podrobnými vysvětlivkami.
 • Vzorové příklady s vyznačeným postupem …. 

 

Doporučuji žákům si pracovní listy, souhrn teorie a přípravy na písemky nechávat!

 

ALGEBRA

OPAKOVÁNÍ

UČIVO: Zlomky (opakování), Početní operace s celými čísly (opakování), Poměr a postupný poměr (opakování), Trojčlenka (opakování), Procenta a úroky (opakování)

DRUHÁ MOCNINA A ODMOCNINA

UČIVO: Druhá mocnina, Určování druhých mocnin pomocí Tabulek a kalkulačky, Druhá odmocnina, Určování druhých odmocnin pomocí Tabulek a kalkulačky

PYTHAGOROVA VĚTA A JEJÍ UŽITÍ

UČIVO: Pythagorova věta, Výpočet délek stran pravoúhlého trojúhelníku, Pythagorova věta kolem nás, Obrácená Pythagorova věta

MOCNINA S PŘIROZENÝM MOCNITELEM

UČIVO: Třetí mocnina, Mocnina s přirozeným mocnitelem, Pravidla pro počítání s mocninami, Zápis čísla v desítkové soustavě, Procvičování mocnin s přirozeným mocnitelem

VÝRAZY

UČIVO: Výrazy s čísly, Výrazy s proměnnými, Mnohočleny, Jednočlen a mnohočlen, Sčítání a odčítání mnohočlenů, Násobení mnohočlenů, Násobení mnohočlenu jednočlenem, Násobení mnohočlenu mnohočlenem, Druhá mocnina dvojčlenu, Rozklad mnohočlenů na součin

LINEÁRNÍ ROVNICE

UČIVO: Rovnost, Lineární rovnice, Rovnice kolem nás, Slovní úlohy, Úlohy o pohybu, Úlohy o práci a výkonu lidí i strojů, Úlohy o směsích, Souhrnná cvičení

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

UČIVO: Mocnina a odmocnina, Pythagorova věta, Výrazy, Lineární rovnice

GEOMETRIE

OPAKOVÁNÍ

UČIVO: Úhly, Shodnost, Čtyřúhelníky, Souměrnost, Hranoly

KRUŽNICE A KRUH

UČIVO: Zobrazení kružnice a kruhu, Vzájemná poloha dvou kružnic, Thaletova věta, Tečny kružnice procházející daným bodem, Délka kružnice a obvod kruhu, Obsah kruhu, Části kružnice a kruhu (rozšiřující učivo)

Tečny kružnice procházející daným bodem

VÁLEC

UČIVO: Základní pojmy, Povrch a objem válce, Válcová tělesa kolem nás

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY

UČIVO: Jednoduché konstrukční úlohy, Množiny bodů dané vlastnosti, Konstrukční úlohy řešené pomocí množin bodů dané vlastnosti, Souhrnná cvičení

ÚHEL

TROJÚHELNÍK

KRUŽNICE VEPSANÁ A OPSANÁ TROJÚHELNÍKU

KONSTRUKCE ČTYŘÚHELNÍKŮ

 

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [