CH8 – Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

zpět

Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

 

 1. Všichni žáci v chemické a fyzikální učebně jsou povinni dodržovat stanovený bezpečnostní řád.
 2. Před začátkem práce si žák zkontroluje stav pracoviště a pomůcky.
 3. Poškození nebo nesrovnalosti hlásí učiteli.
 4. Na lavici má žák pouze ty věci, které nezbytně potřebuje k zadané činnosti.
 5. Žáci pracují přesně podle zadání. Zadaný postup laboratorní práce bez souhlasu učitele nemění!
 6. Při práci používají osobní ochranné pomůcky (např. brýle, roušku, plášť, rukavice, pevnou obuv).
 7. V chemické a fyzikální učebně je zakázáno během laboratorních prací jíst a pít!
 8. Žáci se chovají ukázněně, pracují podle pokynů učitele a neopouštějí bezdůvodně místo!
 9. Při práci udržují čistotu a pořádek.
 10. Neplýtvají vodou, plynem ani elektrickou energií.
 11. Se zařízením a pomůckami chemické a fyzikální učebny zacházejí opatrně.
 12. Jakékoliv zranění okamžitě hlásí učiteli!
 13. Každé vysypání, vylití chemikálie nebo jinou nehodu také okamžitě hlásit učiteli.
 14. Odpady z práce se vylévají do předem určených nádob. Do výlevky jedině pokud je to povoleno učitelem.
 15. Z chemické a fyzikální učebny není dovoleno odnášet zařízení, pomůcky ani chemikálie.
 16. Po skončení práce je povinností každého žáka uklidit své pracovní místo a umýt si ruce vodou a mýdlem!
 17. Z místnosti mohou žáci odejít jen se souhlasem učitele.

 

Platnost: od 1.9.2017 (ZŠ Mohelno)

 

zpět