Chemie 8. ročník – pracovní listy

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů   

Pracovní listy (PL)
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.

 

Doporučuji žákům si pracovní listy a přípravy na písemky nechávat!

 

 • Co nás čeká v 8. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

ÚVOD DO CHEMIE

 • Co je chemie
 • Jak vznikla chemie
 • Látky a tělesa
 • Zjišťování vlastností látek
 • (1.) Pozorování vlastností látek
 • Nebezpečnost chemických látek
 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • První pomoc
 • (2.) Měření vlastností látek
 • (3.) Chemický pokus (experiment)

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ

     Oddělování složek ze směsi

 • Oddělování složek ze směsi (souhrn)
 • Separace
 • Sedimentace
 • Destilace
 • Filtrace
 • Krystalizace
 • Odpařování
 • Extrakce
 • Sublimace
 • Chromatografie

VZDUCH A VODA

Vzduch

 • Vzduch a jeho složení
 • Vlastnosti, význam a využití
 • Vzduch a jeho znečištění

Voda

 • Voda a její vlastnosti
 • Druhy vod

POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK

ČÁSTICE LÁTEK

 • Látky (souhrn)
 • Model atomu
 • Jádro atomu
 • Obal atomu
 • Stavba atomu (shrnutí)
 • PL – ATOM 3

PRVKY

 • Chemické prvky
 • Periodická soustava prvků

CHEMICKÉ SLOUČENINY

 • Chemická vazba
 • Typy chemických vazeb
 • Složení molekul
 • Chemické sloučeniny
 • Chemický vzorec
 • Ionty (kation, anion)
 • Iontové sloučeniny
 • PL – POZNAVAME SLOZENI LATEK

CHEMICKÉ REAKCE

CO JSOU CHEMICKÉ REAKCE

 • Chemické reakce
 • Zákon zachování hmotnosti
 • Chemické rovnice
 • Rozdělení chemických reakcí

CHEMICKÉ VÝPOČTY

CHEMICKÉ PRVKY

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ

 • Rozdělení chemických prvků
 • Vlastnosti kovů a nekovů

NEKOVY

 • Nekovy (souhrn)
 • Vodík
 • Kyslík
 • Dusík
 • Uhlík
 • Fosfor
 • Síra
 • Halogeny

POLOKOVY

 • Polokovy (souhrn)
 • Křemík
 • Germanium

KOVY

Významné kovy

 • Kovy (souhrn)
 • Hliník
 • Železo
 • Měď
 • Stříbro
 • Zlato
 • Olovo
 • Zinek
 • Rtuť

Alkalické kovy

 • Alkalické kovy (souhrn)

Kovy alkalických zemin

 • Kovy alkalických zemin (souhrn)
 • Hořčík
 • Vápník

ANORGANICKÉ SLOUČENINY

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY

 • Tříprvkové sloučeniny (úvod)
 • Hydroxidy. Názvosloví hydroxidů
 • Hydroxid sodný. Hydroxid draselný. Hydroxid vápenatý. Hydroxid amonný
 • Kyseliny. Rozdělení kyselin
 • Bezkyslíkaté kyseliny. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin
 • Kyselina chlorovodíková. Kyselina fluorovodíková
 • Kyslíkaté kyseliny. Názvosloví kyslíkatých kyselin
 • Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Kyselina uhličitá. Kyselina trihydrogenfosforečná
 • PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – kyseliny 1

KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK

 • Kyselost a zásaditost vodných roztoků
 • Neutralizace
 • Soli. Vznik solí. Rozdělení solí
 • Názvosloví solí
 • PL – CHEMICKÉ NÁZVOSLOVÍ – soli 1
 • Hydrogensoli
 • Hydráty solí
 • Využití solí bezkyslíkatých kyselin
 • Využití solí kyslíkatých kyselin

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 3 – chemie], [obr. 285 – ve výstavbě]