Chemie 8. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

   NEPROBRANÉ UČIVO  

   PROBRANÉ UČIVO

 

  Co nás čeká v 8. ročníku

   Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

ÚVOD DO CHEMIE

  Co je chemie

  Jak vznikla chemie

  Látky a tělesa

  Zjišťování vlastností látek

   (1.) Pozorování vlastností látek

  Nebezpečnost chemických látek

  Laboratorní řád a bezpečnost práce

  První pomoc

   (2.) Měření vlastností látek

   (3.) Chemický pokus (experiment)

CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI

SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ

  Chemické látky a směsi

  Třídění směsí

  Roztoky. Hmotnostní zlomek

  Výpočet složení roztoků

  Rozpustnost látek

Oddělování složek ze směsi

  Oddělování složek ze směsi (souhrn)

  Separace

  Sedimentace

  Destilace

  Filtrace

  Krystalizace

  Odpařování

  Extrakce

  Sublimace

  Chromatografie

VZDUCH A VODA

Vzduch

  Vzduch a jeho složení

  Vlastnosti, význam a využití vzduchu

  Vzduch a jeho znečištění

Voda

  Voda a její vlastnosti

  Druhy vod

POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK

ČÁSTICE LÁTEK

  Látky (souhrn)

  Model atomu

  Jádro atomu

  Obal atomu

  Stavba atomu (shrnutí)

PRVKY

  Chemické prvky

  Periodická soustava prvků

CHEMICKÉ SLOUČENINY

  Chemická vazba

  Typy chemických vazeb

  Složení molekul

  Chemické sloučeniny

  Chemický vzorec

  Ionty (kation, anion)

  Iontové sloučeniny

CHEMICKÉ REAKCE

CO JSOU CHEMICKÉ REAKCE

  Chemické reakce

  Zákon zachování hmotnosti

  Chemické rovnice

  Rozdělení chemických reakcí

CHEMICKÉ VÝPOČTY

  Látkové množství

  Molární hmotnost

  Látková koncentrace

  Výpočty z chemických vzorců

  Výpočty z chemických rovnic

CHEMICKÉ PRVKY

ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ

  Rozdělení chemických prvků

  Vlastnosti kovů a nekovů

NEKOVY

  Nekovy (souhrn)

  Vodík

  Kyslík

  Dusík

  Uhlík

  Fosfor

  Síra

  Halogeny

POLOKOVY

  Polokovy (souhrn)

  Křemík

  Germanium

KOVY

Významné kovy

  Kovy (souhrn)

  Hliník

  Železo

  Měď

  Stříbro

  Zlato

  Olovo

  Zinek

  Rtuť

Alkalické kovy

  Alkalické kovy (souhrn)

Kovy alkalických zemin

  Kovy alkalických zemin (souhrn)

  Hořčík

  Vápník

ANORGANICKÉ SLOUČENINY

DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY

  Dvouprvkové sloučeniny (úvod)

  Názvosloví anorganických sloučenin (úvod)

  Halogenidy. Názvosloví halogenidů

  Chlorid sodný

  Oxidy. Názvosloví oxidů

  Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. Oxid siřičitý

  Oxid vápenatý. Oxid křemičitý. Oxid hlinitý

  Sulfidy

TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY

  Tříprvkové sloučeniny (úvod)

  Hydroxidy. Názvosloví hydroxidů

  Hydroxid sodný. Hydroxid draselný. Hydroxid vápenatý. Hydroxid amonný

  Kyseliny. Rozdělení kyselin

  Bezkyslíkaté kyseliny. Názvosloví bezkyslíkatých kyselin

  Kyselina chlorovodíková. Kyselina fluorovodíková

  Kyslíkaté kyseliny. Názvosloví kyslíkatých kyselin

  Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Kyselina uhličitá. Kyselina trihydrogenfosforečná

KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK

  Kyselost a zásaditost vodných roztoků

  Neutralizace

  Soli. Vznik solí. Rozdělení solí

  Názvosloví solí

  Hydrogensoli

  Hydráty solí

  Využití solí bezkyslíkatých kyselin

  Využití solí kyslíkatých kyselin

 

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]