Chemie 8. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • ÚVOD DO CHEMIE
 • Co je chemie, jak vznikla chemie
 • Látky a tělesa
 • Zjišťování vlastností látek
 • Nebezpečnost chemických látek, první pomoc
 • Měření vlastností látek
 • Chemický pokus (experiment)

říjen

 • CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
 • SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ
 • Chemické látky a směsi
 • Třídění směsí
 • Roztoky, hmotnostní zlomek
 • Výpočet složení roztoků
 • Rozpustnost látek
 • Oddělování složek ze směsi

listopad

 • VZDUCH A VODA
 • Vzduch a jeho složení, vlastnosti, význam a využití, vzduch a jeho znečištění
 • Voda a její vlastnosti, druhy vod

prosinec

 • POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK
 • ČÁSTICE LÁTEK
 • Látky, model atomu, jádro atomu, obal atomu
 • PRVKY
 • Chemické prvky, periodická soustava prvků
 • CHEMICKÉ SLOUČENINY
 • Chemická vazba, typy chemických vazeb
 • Složení molekul, chemické sloučeniny, chemický vzorec
 • Ionty (kation, anion), iontové sloučeniny

leden

 • CHEMICKÉ REAKCE
 • CO JSOU CHEMICKÉ REAKCE
 • Chemické reakce
 • Zákon zachování hmotnosti
 • Chemické rovnice
 • Rozdělení chemických reakcí
 • CHEMICKÉ VÝPOČTY
 • Látkové množství, molární hmotnost, látková koncentrace, výpočty z chemických vzorců, výpočty z chemických rovnic

 2. POLOLETÍ

únor

 • CHEMICKÉ PRVKY
 • ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ
 • Vlastnosti kovů a nekovů
 • NEKOVY (vodík, kyslík, dusík, uhlík, fosfor, síra, halogeny)
 • POLOKOVY (křemík, germanium)

březen

 • KOVY (významné kovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin)
 • ANORGANICKÉ SLOUČENINY
 • DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY
 • Názvosloví anorganických sloučenin
 • Halogenidy, názvosloví, významné halogenidy

duben

 • Oxidy, názvosloví, významné oxidy
 • Sulfidy, názvosloví, významné sulfidy
 • TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY
 • Hydroxidy, názvosloví, významné hydroxidy
 • Kyseliny, rozdělení kyselin
 • Bezkyslíkaté kyseliny, názvosloví, významné bezkyslíkaté kyseliny

květen

 • Kyslíkaté kyseliny, názvosloví, významné kyslíkaté kyseliny
 • KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK
 • Kyselost a zásaditost vodných roztoků, neutralizace
 • Soli, vznik solí, rozdělení, názvosloví
 • Hydrogensoli
 • Hydráty solí

červen

 • Využití solí bezkyslíkatých kyselin
 • Využití solí kyslíkatých kyselin
 • Využití chemických sloučenin v běžném životě
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

zpět