CH8 – Chemické reakce

zpět

Chemické reakce

 

Chemická reakce – je děj, při kterém z výchozích chemických látek (reaktantů) vznikají jiné chemické látky (produkty).

 

Při chemických reakcích zanikají původní chemické vazby mezi atomy reaktantů a vznikají nové chemické vazby mezi atomy produktů.

 

Příkladem je například hoření uhlí:

Při hoření uhlí se část kyslíku ze vzduchu spotřebuje na vznik oxidu uhličitého.

Prvek uhlík (C) zeaguje s prvkem kyslíkem (O2) a vzniká sloučenina oxid uhličitý (CO2). Zaniknou původní vazby mezi atomy kyslíku a vzniknou nové vazby mezi atomem uhlíku a atomy kyslíku.

 

 

Hoření – je chemická reakce, která probíhá obvykle na vzduchu (může probíhat i v jiných plynech). Při tomto ději se uvolňuje tepelná a světelná energie.

Plamen – je proud hořícího plynu. Požár – je nekontrolovatelné hoření.

 

Reakce při které se teplo uvolňuje se nazývá – exotermická (např. hoření, hašení vápna)

Reakce při které se teplo spotřebovává se nazývá – endotermická (např. tepelný rozklad vápence)

 

Průběh chemické reakce ovlivňují reakční podmínky:
  • teplota
  • tlak
  • použité katalyzátory

 

Katalyzátor – je látka, vstupující do chemické reakce, urychluje ji (nebo zpomaluje) do rovnovážného stavu, a přitom z ní vystupuje nezměněná.

 


 

Dalším příkladem důležité chemické reakce je např. fotosyntéza.

 

Je to je složitý biochemický proces, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá světelného, např. slunečního, záření k tvorbě (syntéze) energeticky bohatých organických sloučenin – cukrů – z jednoduchých anorganických látek – oxidu uhličitého (CO2) a vody. Fotosyntéza má zásadní význam pro život na Zemi.

 

            základní schéma fotosyntézy

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fotosynt%C3%A9za

obrázek (zjednodušené schéma fotosyntézy): Autor: Derivative work by Dvorapa from:File:Simple photosynthesis overview.svg: derivative work YerpoFile:Simple photosynthesis overview.PNG: derivative work Mav – Tento soubor byl odvozen z  Simple photosynthesis overview.svg:, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44871812