CH9 – Alkeny. Názvosloví alkenů. Fyzikální a chemické vlastnosti alkenů

zpět

Alkeny

 

Alkeny – uhlovodíky které v otevřeném řetězci mají jednu dvojnou vazbu.

 

Názvosloví alkenů

 • alkeny mají vždy zakončení -en
 • obecný vzorec alkenů je CnH2n
 • některé alkeny mají triviální (historické) názvy (např. ethen CH2 = CHmá triviální název ethylen)
 • nejjednodušší dva alkeny jsou ethen (ethylen) CH2=CH2, a propen (propylen) CH3-CH=CH2

 

 

Fyzikální vlastnosti alkenů

 

 • podobné vlastnostem alkanů
 • pro alkeny se dříve používalo označení olefiny
 • mají vyšší body tání a nižší body varu než jim odpovídající alkany
 • čím je řetězec uhlovodíku delší tím vyšší jsou jeho teploty tání a varu
 • existují mezi nimi výhradně kovalentní vazby, které mají nepolární charakter
 • nerozpustné ve vodě
 • rozpustné v organických rozpouštědlech
 • nevedou elektrický proud

 

Chemické vlastnosti alkenů

 • čisté alkeny snadno zápalné a na vzduchu hořlavé
 • dokonalým spalováním alkenů vzniká oxid uhličitý a voda – při této reakci vzniká velké množství tepla (zdroj energie) C2H4 + 3 O2 → 2 CO2 + 2 H2O
 • při nedokonalém spalování uhlovodíků vzniká prudce jedovatý oxid uhelnatý (únik může způsobit otravu) C2H4 + 2 O2 → 2 CO + 2 H2O
 • větší chemická reaktivita než u alkanů (příčinou je dvojná vazba)

 

Typickou reakcí alkenů je adice – na každý z uhlíkových atomů dvojné vazby se naváže atom či skupina atomů a dvojná vazba zaniká.

např.   

 

Při vysoké teplotě a tlaku + katalyzátor je možné alkeny polymerovat (spojuje se mnoho molekul alkenů a vzniká polymer).

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://e-chembook.eu/alkeny-a-cykloalkeny