Chemie 9. ročník – pracovní listy

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů   

Pracovní listy (PL)
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.

 

Doporučuji žákům si pracovní listy a přípravy na písemky nechávat!

 

 • Co nás čeká v 9. ročníku
 • Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

REDOXNÍ REAKCE

CO JSOU REDOXNÍ REAKCE

REDOXNÍ REAKCE KOVŮ

 • Kovy (opakování 8. ročník) 
 • PP – REDOXNÍ REAKCE 1
 • Elektrochemická řada napětí kovů
 • Získávání kovů z rud na principu redoxních reakcí
 • Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy 
 • PP – REDOXNÍ REAKCE 2
 • Redoxní reakce jako zdroj energie
 • Koroze

ZDROJE ENERGIE

 • Zdroje energie

NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

 • Uhlí
 • Ropa
 • Zemní plyn
 • Elektrárny v České republice
 • Tepelné elektrárny
 • Jaderné elektrárny

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

 • Sluneční energie. Fotovoltaické elektrárny
 • Energie větru. Větrné elektrárny
 • Energie vody. Vodní elektrárny
 • Geotermální energie. Geotermální elektrárny
 • Biomasa

ORGANICKÁ CHEMIE

UHLOVODÍKY

NASYCENÉ UHLOVODÍKY

 • Alkany. Názvosloví alkanů. Vzorce základních alkanů
 • Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů
 • Zástupci alkanů

NENASYCENÉ UHLOVODÍKY

AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (ARENY)

 • Areny. Názvosloví arenů. Fyzikální a chemické vlastnosti arenů
 • Zástupci arenů

DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HALOGEN DERIVÁTY

 • Halogenderiváty. Názvosloví halogenderivátů. Fyzikální a chemické vlastnosti halogenderivátů
 • Zástupci halogenderivátů

DUSÍKATÉ DERIVÁTY

 • Dusíkaté deriváty (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti)
 • Zástupci dusíkatých derivátů

KYSLÍKATÉ DERIVÁTY

 • Kyslíkaté deriváty uhlovodíků (rozdělení)
 • Hydroxyderiváty
 • Alkoholy a (názvosloví, dělení). Fenoly
 • Zástupci alkoholů a fenolů
 • Karbonylové sloučeniny
 • Aldehydy (názvosloví)
 • Zástupci aldehydů
 • Ketony (názvosloví)
 • Zástupci ketonů
 • Karboxylové kyseliny (názvosloví)
 • Zástupci karboxylových kyselin
 • Soli karboxylových kyselin
 • Estery karboxylových kyselin

PŘÍRODNÍ LÁTKY

CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ

CUKRY (SACHARIDY)

 • Cukry (Sacharidy)
 • Monosacharidy
 • Disacharidy
 • Polysacharidy

TUKY (LIPIDY)

 • Rozdělení tuků. Vlastnosti tuků

BÍLKOVINY (PROTEINY)

Regulační proteiny – biokatalyzátory

 • Enzymy
 • Hormony
 • Vitaminy

NUKLEOVÉ KYSELINY

 • Nukleové kyseliny

CHEMIE KOLEM NÁS

CHEMIE A VÝŽIVA

 • Potraviny
 • Složení potravy
 • Výživová hodnota potravin
 • Voda
 • Konzervace potravin

CHEMIE A ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Hnojiva. Rozdělení hnojiv
 • Pesticidy
 • Alternativní metody v zemědělství

CHEMIE A ZDRAVÍ

 • Léčiva
 • Přípravky osobní hygieny
 • Přípravky pro čistotu v domácnosti

CHEMIE A PRŮMYSL

 • Makromolekulární látky – polymery
 • Polymerace
 • Plasty
 • Syntetická vlákna
 • Kaučuky
 • Biotechnologie

NEBEZPEČÍ CHEMIE

 • Drogy
 • Rozdělení drog
 • Doping
 • Havárie

CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 • Znečištění životního prostředí
 • Negativní účinky chemických látek

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz[k. 3 – chemie], [obr. 285 – ve výstavbě]