CH9 – Alkyny. Názvosloví alkynů. Fyzikální a chemické vlastnosti alkynů

zpět

Alkyny

 

Alkyny – uhlovodíky které v otevřeném řetězci mají jednu trojnou vazbu.

 

Názvosloví alkynů

 • alkeny mají vždy zakončení -yn
 • obecný vzorec alkenů je CnH2n-2 (cykloalkynů CnH2n-2)
 • nejjednodušší dva alkyny jsou ethyn CH≡CH, a propyn CH3-C≡CH

 

 

Fyzikální vlastnosti alkynů

 

 • podobné vlastnostem alkanů
 •  body tání a varu vyšší než jim odpovídající alkany a alkeny
 • první tři členy homologické řady (ethyn, propyn, butyn) jsou za běžných podmínek plyny
 • alkyny C5-C16 jsou kapaliny
 • s počtem atomů uhlíku větším jak 16 pevné látky
 • rozpustnost ve vodě je vyšší než u alkanů či alkenů

 

Chemické vlastnosti alkynů

 • alkyny a cykloalkyny jsou hořlavé látky
 • dokonalým spalováním alkynů vzniká oxid uhličitý a voda 2 C2H2 + 5 O2 → 4 CO2 + 2 H2O
 • při nedokonalém spalování uhlovodíků vzniká prudce jedovatý oxid uhelnatý (únik může způsobit otravu) 2 C2H2 + 3 O2 → 4 CO + 2 H2O
 • větší chemická reaktivita než u alkanů a alkenů (příčinou je trojná vazba)

 

Typickou reakcí alkynů je adice – na každý z uhlíkových atomů dvojné vazby se naváže atom či skupina atomů a trojná vazba zaniká.

např.     

 

Alkyny však podléhají také substitučním reakcím.

např. CaO + 3 C → CaC2 + CO

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

http://e-chembook.eu/alkyny-a-cykloalkyny