CH9 – Fyzikální a chemické vlastnosti alkanů

zpět

Fyzikální vlastnosti alkanů

 

Fyzikální vlastnosti závisejí na délce a rozvětvení řetězce:

 • plyny     C1 – C4
 • kapaliny    C5 – C15
 • pevné látky     C16 a více

 

Další fyzikální vlastnosti:

 • čím je řetězec uhlovodíku delší tím vyšší jsou jeho teploty tání a varu
 • bezbarvé
 • nerozpustné ve vodě
 • dobrá rozpouštědla
 • hustota kapalných a pevných alkanů je menší než hustota vody

 

Chemické vlastnosti alkanů

 

 • čisté alkany snadno zápalné a na vzduchu hořlavé
 • dokonalým spalováním alkanů vzniká oxid uhličitý a voda – při této reakci vzniká velké množství tepla (zdroj energie) CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
 • při nedokonalém spalování uhlovodíků vzniká prudce jedovatý oxid uhelnatý (únik může způsobit otravu) 2 CH4 + 3 O2 → 2 CO + 4 H2O
 • reaktivita alkanů je poměrně malá (reagují až při vyšších teplotách)

 

Typickou reakcí alkanů je substituce – nahrazení atomu vodíku v molekule alkanu jiným atomem nebo skupinou. Vznikají tak deriváty uhlovodíků.

např. CH4 + Cl2 → HCl + CH3Cl (chlormethan)

 

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5