CH9 – Zástupci alkanů

zpět

Zástupci alkanů

 

Alkany mají největší význam jako:

 • paliva
 • pohonné hmoty
 • mazací oleje
 • izolační hmoty

 

benzin (směs kapalných alkanů) – rozpouští tuky, použití jako benzinový čistič

vazelína (směs tuhých alkanů) – využití v kosmetických přípravcích a farmaceutickém průmyslu, výroba parafinových svíček

 

Methan CH4

nejjednodušší uhlovodík

 

Výskyt:

 • na Zemi je methan ukryt pod povrchem
 • ve vesmíru je součástí atmosféry mnoha planet či jejich měsíců
 • hlavní složka zemního plynu (doprovází ložiska ropy a uhlí)
 • složka důlního plynu (jeho nahromadění může vést k výbuchu)
 • složka bahenního plynu
 • složka bioplynu  (vzniká rozkladem látek rostlinného a živočišného původu)

 

Vlastnosti:

 • bezbarvý plyn
 • bez zápachu (není jedovatý)
 • výbornou výhřevnost
 • hoří namodralým plamenem
 • směs methanu se vzduchem je výbušná!!!

 

Využití:

 • zemní plyn se využívá k topení a vaření
 • k výrobě dalších organických látek např. acetylen

 

Hoření methanu (reakce exotermická):
CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O Qr = – 890 kJ/mol
Při nedostatku kyslíku dochází k nedokonalému spalování uhlovodíků a vzniká prudce jedovatý oxid uhelnatý

 

Propan CH3 – CH2 – CH

Butan CH3 – CH2 – CH2 – CH3

 

 

Vlastnosti:

 • bezbarvé plyny
 • hořlavé
 • se vzduchem tvoří výbušnou směs
 • má menší hustotu než voda (plave na hladině, proto se dá zapálit)
 • má větší hustotu než vzduch

 

Využití propanbutanové směsi: (kapalná směs stlačených plynů, dodává se v ocelových lahvích)

 • palivo do vařičů a sporáků
 • plní se jí zapalovače
 • pohonná směs automobilů – LPG (patří mezi nejekologičtější paliva) LPG = liquid petroleum gas = kapalný
  ropný plyn

 

Benzin

 

 • směs kapalných uhlovodíků, které obsahují v řetězci 5-11 uhlíkových atomů
 • má proměnlivé složení
 • 60% benzinu tvoří alkany, zbytek cykloalkany a areny
 • vysoce hořlavá zdraví škodlivá látka
 • vyrábí se frakční destilací ropy nebo krakováním
 • kvalita benzinu se určuje pomocí tzv. oktanového čísla (čím je vyšší tím je benzín kvalitnější)
 •  nejrozšířenějším typem benzinu je Natural 95 Super (4/5 celkové spotřeby benzinů)

 

Motorová nafta

 

 • směs uhlovodíků, které obsahují v řetězci 12-22 uhlíkových atomů
 • zdraví škodlivá látka
 • obchodní označení je „diesel“

 

Barvení:

V České republice je barvení „minerálních olejů“ (mezi které se řadí široká škála kapalných a plynných uhlovodíků a jejich směsí) nařízeno zákonem č. 353/2003 Sb., vyhláška č. 61/2007 Sb. 

Paliva se barví červeně, a to konkrétně barvivem Solvent Red 19 (též rozpustná červeň 19 nebo Súdánská červeň 7B). Současně se provádí značkování žlutým barvivem Solvent Yellow 124 (rozpustná žluť 124). Barví a značkují se střední a těžké plynové oleje KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 41, 2710 19 45 a 2710 19 49, které jsou daňové zvýhodněny (osvobození od spotřební daně nebo vrácení daně).

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

https://cs.wikipedia.org/wiki/Benz%C3%ADn

ww.ropa.cz/obchod-s-ropou/vyrobky-z-ropy