CH9 – Znečištění životního prostředí

zpět

Znečištění životního prostředí

 

Lidskou činností někdy vznikají látky, které narušují rovnováhu v přírodě, a tím ji vážně ohrožují.

 

Vzniká:

 • znečištění vody
 • znečištění ovzduší
 • znečištění půdy

 

Znečištění ovzduší

 

1) Automobilové emise
 • velkým zdrojem znečištění jsou automobilové emise (CO, NO, NO2, SO2, uhlovodíky, prachové částice, ozon, olovo)
 • jejich produkce se s přibývajícím množstvím automobilů zvyšuje

 

2) Spalování tuhých paliv
 • dalším zdrojem znečištění je spalování tuhých paliv v domácnostech nebo tepelných elektrárnách
 • množství těchto emisí se snižuje používáním odlučovačů prachu nebo odsiřovacích zařízení

 

Znečištění vody

 

 • vypouštění chemických látek, nebezpečných biologických látek nebo mikroorganizmů do vody ohrožuje rostliny a živočichy

 

Velký vliv má:

 • zemědělství (nadměrné hnojení, používání pesticidů)
 • průmysl (odpadní vody)
 • doprava (havárie)
 • odpadní látky z domácnosti

 

Znečištění půdy

 

Půda může být znečištěna:

 • ropnými produkty
 • pesticidy
 • průmyslovými hnojivy
 • sloučeninami těžkých kovů

 

Tyto látky se do půdy dostávají jako odpad z:

 • průmyslové výroby
 • zemědělské výroby
 • domácnosti

 

Ohrožení představují i nepovolené skládky!

 

 

Lidskou činností někdy vznikají látky, které narušují rovnováhu v přírodě, a tím ji vážně ohrožují. Vzniká znečištění vody, ovzduší, půdy.

 

Znečištění ovzduší (automobilové emise, spalování tuhých paliv)

Znečištění vody(zemědělství, průmysl, doprava, odpadní látky z domácnosti)

Znečištění půdy (ropnými produkty, pesticidy, průmyslovými hnojivy, sloučeninami těžkých kovů z průmyslové, zemědělské výroby a domácnosti)

 

Na co umět odpovědět:

 • Jaké znáte znečištění životního prostředí?
 • Uveďte příklady.

 

zpět


Josef ŠIBOR, Irena PLUCKOVÁ, Jiří MACH: Chemie pro 9. ročník – Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2015. ISBN 978-80-7289-674-5

Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4