F8 – Látky jsou složeny z částic

zpět

Látky jsou složeny z částic

 

  • všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů
  • částice látek se neustále neuspořádaně pohybují
  • o tomto pohybu nepřímo svědčí Brownův pohyb a difúze
  • částice z nichž jsou látky složeny jsou atomy, molekuly a ionty
  • částice na sebe navzájem působí silami

 

Brownův pohyb (neustálený pohyb částeček v kapalinách)

Difúze (vzájemné pronikání molekul jedné látky mezi molekuly druhé látky)

Podrobněji rozvedeno v kapitole: Vlastnosti atomů a molekul  (Brownův pohyb, difúze)

 

Vzájemné silové působení částic

  • částice látek na sebe působí přitažlivými silami (udržují je pohromadě)
  • tyto síly působí jen když jsou částice velice blízko sebe (dva kousky plastelíny jde spojit, dva kusy ocelové trubky ne)
  • mezi sebou se přitahují nejen částice téže látky, ale i částice různých látek (křída – tabule)

 

Částicová stavba látek pevných kapalných a plynných

 

 

 

Pevné krystalické látky – vznikají ztuhnutím kapaliny nebo její páry. Některé pevné látky jsou tvořeny seskupením mnoha velmi malých krystalků (např. kovy). Částice v krystalech jsou velmi blízko u sebe, působí na sebe velkými silami a nemohou se od sebe příliš vzdálit na žádnou stranu. Ve většině látek se proto rozmístí do pravidelně uspořádaných poloh kolem kterých kmitají. Toto je příčinou, proč lze velmi obtížně měnit tvar pevného tělesa.

Některé krystalické látky mohou být i tekuté, nazývají se kapalné krystaly (displeje hodinek, kalkulaček …)!

Pevné látky amorfní (beztvaré) – jejich částice jsou sice také velmi blízko u sebe, ale nejsou uspořádány pravidelně na větší vzdálenosti (např. sklo, asfalt, parafín …)

 

Kapalné látky – částice kapaliny se mohou přemísťovat volněji než částice pevné látky, nejsou tak pravidelně uspořádané a nepůsobí na sebe tak velkými silami jako částice v pevných látkách. Proto lze snadno měnit tvar kapalin. Částice kapalin jsou stejně jako u pevných látek blízko sebe, proto jsou kapaliny téměř nestlačitelnézachovávají si svůj objem. V klidu vytvářejí v gravitačním poli Země vodorovnou hladinu.

 

Plynné látky – částice plynů se přemísťují zcela volně (ještě volněji než v kapalinách) a zcela neuspořádaně. Vzájemně na sebe působí jen nepatrnými přitažlivými silami. Proto jsou plyny rozpínavé a málo stlačitelné. Po určité době vyplní celou nádobu.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9