Fyzika 8. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Základní pravidla bezpečnosti práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU
 • Pohyb tělesa
 • Síla. Skládání sil
 • Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
 • Otáčivé účinky síly
 • Deformační účinky síly
 • Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
 • Světelné jevy

říjen

 • PRÁCE. ENERGIE. TEPLO
 • PRÁCE  A VÝKON
 • Práce
 • Práce při zvedání tělesa kladkami
 • Výkon
 • Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost
 • POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE
 • Energie
 • Pohybová energie tělesa
 • Polohová energie tělesa
 • Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

listopad

 • VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO
 • Látky jsou složeny z částic
 • Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie
 • Změna teploty těles. Tepelná výměna vedením
 • Teplo
 • Měrná tepelná kapacita látky
 • Měření tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně
 • Tepelná výměna prouděním
 • Tepelné záření
 • Využití energie slunečního záření
 • ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
 • Změny skupenství látky
 • Tání a tuhnutí
 • Vypařování
 • Var
 • Kapalnění
 • Pístové spalovací motory

prosinec

 • ELEKTRICKÉ JEVY
 • ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE
 • Co už víme o elektrických vlastnostech látek
 • Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
 • Vodič a izolant v elektrickém poli
 • Siločáry elektrického pole
 • BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI
 • Elektrické spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

leden

 • ELEKTRICKÝ PROUD
 • Co už víme o elektrickém proudu
 • Co je elektrický proud?
 • Měříme elektrický proud
 • Měříme elektrické napětí
 • Zdroje elektrického napětí
 • Ohmův zákon. Elektrický odpor

 2. POLOLETÍ

únor

 • Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
 • Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou
 • Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe
 • Reostat (regulátor, dělič napětí)

březen

 • Elektrická práce
 • Elektrická energie
 • Výkon elektrického proudu
 • ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
 • Co už víme o magnetickém poli
 • Magnetické pole cívky s proudem
 • Elektromagnet a jeho užití
 • Působení magnetického pole na cívku s proudem

duben

 • Elektromotor
 • Elektromagnetická indukce
 • STŘÍDAVÝ PROUD
 • Vznik střídavého proudu
 • Měření střídavého proudu a střídavého napětí
 • Transformátory
 • Rozvodná elektrická síť

květen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH
 • Vedení elektrického proudu v kapalinách
 • Vedení elektrického proudu v plynech

červen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH
 • Jak lze měnit odpor polovodičů
 • Polovodiče typu N a P
 • Polovodičová dioda
 • Dioda jako usměrňovač
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

zpět