Fyzika 8. ročník – plán výuky

zpět

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

říjen

 • PRÁCE. ENERGIE. TEPLO
 • PRÁCE  A VÝKON
 • Práce a výkon
 • Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost
 • POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE
 • Energie (pohybová a polohová)

listopad

 • VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO
 • Vnitřní energie těles
 • Změna teploty těles vykonáním práce
 • Tepelná výměna vedením
 • Tepelná výměna prouděním
 • Tepelné záření
 • ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
 • Změny skupenství látky
 • Tání a tuhnutí
 • Vypařování (var) a kapalnění
 • Sublimace a desublimace

prosinec

 • ELEKTRICKÉ JEVY
 • ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE
 • Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
 • Vodič a izolant v elektrickém poli
 • Siločáry elektrického pole
 • BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI
 • Elektrické spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

leden

 • ELEKTRICKÝ PROUD
 • Co už víme o elektrickém proudu
 • Co je elektrický proud?
 • Měříme elektrický proud a napětí
 • Zdroje elektrického napětí
 • Ohmův zákon. Elektrický odpor

 2. POLOLETÍ

únor

 • Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
 • Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou a vedle sebe

březen

 • Elektrická práce, energie
 • Výkon elektrického proudu
 • ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
 • Magnetické pole cívky s proudem
 • Elektromagnet a jeho užití
 • Působení magnetického pole na cívku s proudem

duben

 • Elektromotor
 • Elektromagnetická indukce
 • STŘÍDAVÝ PROUD
 • Vznik střídavého proudu
 • Měření střídavého proudu a střídavého napětí
 • Transformátory
 • Rozvodná elektrická síť

květen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH
 • Vedení elektrického proudu v kapalinách
 • Vedení elektrického proudu v plynech

červen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH
 • Jak lze měnit odpor polovodičů
 • Polovodiče typu N a P
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

zpět