Fyzika 8. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

NEPROBRANÉ UČIVO  

PROBRANÉ UČIVO

   Co nás čeká v 8. ročníku

   Bezpečnostní řád učebny chemie a fyziky

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

   Pohyb a síla (opakování)

   Mechanické vlastnosti kapalin a plynů (opakování)

   Světelné jevy (opakování)

PRÁCE. ENERGIE. TEPLO

PRÁCE  A VÝKON

  Práce

  Práce při zvedání tělesa kladkami

  Výkon

  Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE

  Energie

  Pohybová energie tělesa

  Polohová energie tělesa

  Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO

  Látky jsou složeny z částic

  Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie

  Změna teploty těles. Tepelná výměna vedením

  Teplo

  Měrná tepelná kapacita látky

  Měření tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně

  Tepelná výměna prouděním

  Tepelné záření

  Využití energie slunečního záření

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

  Změny skupenství látek

  Tání a tuhnutí

  Vypařování

  Var

  Kapalnění

  Pístové spalovací motory

ELEKTRICKÉ JEVY

ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE

  Co už víme o elektrických vlastnostech látek

  Elektroskop. Jednotka elektrického náboje

  Vodič a izolant v elektrickém poli

  Siločáry elektrického pole

ELEKTRICKÝ PROUD

  Co už víme o elektrickém proudu

  Co je elektrický proud?

  Měříme elektrický proud

  Měříme elektrické napětí

  Zdroje elektrického napětí

  Ohmův zákon. Elektrický odpor

  Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče

  Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou

  Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe

  Reostat (regulátor, dělič napětí)

  Elektrická práce

  Elektrická energie

  Výkon elektrického proudu

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

  Co už víme o magnetickém poli

  Magnetické pole cívky s proudem

  Elektromagnet a jeho užití

  Působení magnetického pole na cívku s proudem

  Elektromotor

  Elektromagnetická indukce

STŘÍDAVÝ PROUD

  Vznik střídavého proudu

  Měření střídavého proudu a střídavého napětí

  Transformátory

  Rozvodná elektrická síť

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH

  Vedení elektrického proudu v kapalinách

  Vedení elektrického proudu v plynech

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH

  Jak lze měnit odpor polovodičů

  Polovodiče typu N a P

  Polovodičová dioda

  Dioda jako usměrňovač ***

  Další součástky s jedním přechodem PN

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

  Elektrické spotřebiče v domácnosti

  Ochrana před úrazem elektrickým proudem

  První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 

SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

***** KONEC *****

zpět


CITACE: viz. odkaz[ gif 7 – smajlík mávající]