Fyzika 8. ročník – pracovní listy

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů   

Pracovní listy (PL)
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů (PP)
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.

 

Doporučuji žákům si pracovní listy a přípravy na písemky nechávat!

 

OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU

PRÁCE. ENERGIE. TEPLO

PRÁCE  A VÝKON

POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE

 • Energie
 • Pohybová energie tělesa
 • Polohová energie těles
 • Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO

 • Látky jsou složeny z částic
 • PP – vnitřní energie
 • Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie
 • Změna teploty těles. Tepelná výměna vedením
 • Teplo
 • Měrná tepelná kapacita látky
 • Měření tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně
 • Tepelná výměna prouděním
 • Tepelné záření
 • Využití energie slunečního záření

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ELEKTRICKÉ JEVY

ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE

 • Co už víme o elektrických vlastnostech látek
 • Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
 • Vodič a izolant v elektrickém poli
 • Siločáry elektrického pole

ELEKTRICKÝ PROUD

ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY

 • Co už víme o magnetickém poli
 • Magnetické pole cívky s proudem
 • PL – elektromagnetické jevy
 • Elektromagnet a jeho užití
 • Působení magnetického pole na cívku s proudem
 • Elektromotor
 • Elektromagnetická indukce

STŘÍDAVÝ PROUD

 • Vznik střídavého proudu
 • Měření střídavého proudu a střídavého napětí
 • Transformátory
 • Rozvodná elektrická síť

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH

 • Vedení elektrického proudu v kapalinách
 • Vedení elektrického proudu v plynech

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH

 • Jak lze měnit odpor polovodičů
 • Polovodiče typu N a P
 • Polovodičová dioda
 • Dioda jako usměrňovač
 • Další součástky s jedním přechodem PN

BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI

 • Elektrické spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

 

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [obr. 285 – ve výstavbě]