F8 – Využití energie slunečního záření

zpět

Využití energie slunečního záření

 

 • Energie slunečního záření vzniká přeměnou jaderné energie atomů ve stavbě Slunce.
 • Světelné a tepelné záření proniká ze Slunce meziplanetárním prostorem rychlostí 3 . 108 m/s.
 • Nepatrný zlomek z celkové energie vyzářené sluncem dopadá na povrch Země.
 • Tato energie je hlavní podmínkou vzniku zachování a vývoje života na naší planetě.
 • Země pohlcovala sluneční záření i v minulosti.
 • Většina zdrojů energie, používajících se v současné době (např. uhlí, zemní plyn, rašelina, dřevo), má svůj původ v energii slunečního záření. Tyto zdroje však nejsou nevyčerpatelné.

 

Jak využít energii záření, kterou Slunce vysílá?

 

 

Využití sluneční energie:

1.) přímé

 • výrobu elektrické energie (např. fotovoltaický článek, stirlingův motor, ohnisková zrcadla, Solární věže)
 • v zemědělství (skleníky)
 • zpracování užitkové vody (ohřev, ale též desalinace a desinfekce)
 • vytápění

 

2) nepřímé

Sluneční energie v přírodě přeměňuje na:

 • potenciální energii vody (využívaná ve vodních elektrárnách)
 • kinetickou energii vzdušných mas (vítr)
 • chemickou energii biomasy (včetně fosilních paliv)

 

Fotovoltaický článek je velkoplošná polovodičová dioda schopná přeměňovat světlo na elektrickou energii. Využívá při tom fotovoltaický jev.

Stirlingův motor je tepelný stroj pracující s cyklickým stlačováním a expanzí vzduchu nebo jiného pracovního plynu. Stlačováním při nízké teplotě pracovního plynu a expanzí při vysoké teplotě pracovního plynu probíhá transformace tepelné energie na mechanickou práci. Jde o motor s uzavřeným oběhem, s regenerativním ohřevem a se stálou náplní pracovního plynu. Uzavřený pracovní cyklus je definován jako termodynamický systém, ve kterém se s okolím nevyměňuje pracovní plyn, ale jen tepelná energie. Výměna tepla s okolím probíhá přes tepelné výměníky ohřívače a chladiče. Regenerátor je tepelný výměník, který uschovává tepelnou energii v době mezi expanzí a kompresí pracovního plynu. Regenerátor odlišuje Stirlingův motor od ostatních horkovzdušných motorů.

* Ohnisková zrcadla – Jiný způsob využití sluneční energie je nikoli přijímat ji plošně, ale pomocí soustavy parabolických zrcadel ji odrážet a soustředit do jednoho místa s „receptorem“ schopným tuto přesměrovanou energii zpracovat nebo uchovat. Tímto receptorem může být i Stirlingův motor.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9