F8 – Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie

zpět

Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie

 

Energii nelze ani vyrobit ani zničit, energie se pouze přeměňuje z jednoho druhu na jiný (zákon zachování energie).

 

Polohová a pohybová energie se mohou měnit jedna v druhou (jablko padá ze stromu, jeho polohová energie v gravitačním poli Země se zmenšuje, ale pohybová energie roste, nejvyšší je v okamžiku dopadu jablka na zem, polohová energie jablka je nulová). V přírodě se setkáváme s přeměnami i jiných druhů energie (světelné na chemickou, jaderné na elektrickou).

 

Příklad:

vodopád – polohová energie vody v nejvyšším bodě se mění postupně na pohybovou energii vody

skateboard a rampa – kluk má před vyjetím z nejvyššího místa rampy polohovou energii Ep = m.g.h. Protože je v klidu jeho pohybová energie je Ek = 0. jakmile se rozjede, zmenšuje se jeho výška h, a tím se zmenšuje polohová energie.  Kluk jede stále rychleji, zvětšuje se pohybová energie.  Jeho polohová energie se přeměňuje na pohybovou. V nejnižším bodě rampy h = 0, má kluk nulovou polohovou energii, ale pohybuje se nejrychleji. Jeho pohybová energie je největší.

míč vyhozený svisle vzhůru – působíme na míč silou svisle vzhůru, vykonáme práci a míč získá pohybovou energii, míč stoupá. Gravitační síla začne pohyb míče brzdit, rychlost míče se zmenšuje. Jeho počáteční pohybová energie se mění na polohovou. Při dopadu se míč trochu zdeformuje, jeho pohybová energie se přemění na polohovou energii pružnosti. Ta se projeví odskočením míče. Míč se vrací do nedeformovaného stavu a pohybová energie pružnosti se mění na pohybovou energii míče. Pohybová energie tělesa se může přeměnit na polohovou energii téhož tělesa a naopak.

míč a pružina – pružinu připevníme k desce, stlačíme a stáhneme nití a položíme před ni míč. Když pružinu přestřihneme  pružina se uvolní a uvede míč do pohybu. polohová energie pružiny se přeměnila na pohybovou energii míče. Stlačená pružina a míč tvoří soustavu těles v níž dochází k přeměně energie a jejímu přenosu z jednoho tělesa na druhé. Při přeměnách energie může docházet k přenosu energie na jiná tělesa.

 

Tyto přeměny mají v praxi velký význam. Např. ve vodní elektrárně se využívá přeměny polohové energie vody (voda v nádrži) na pohybovou energii vody (voda vytékající z nádrže) a ta se přeměňuje na pohybovou energii rotoru turbíny, popř. na další druhy energie.

 

zpět


Růžena KOLÁŘOVÁ, Jiří BOHUNĚK: Fyzika pro 8. ročník základní školy, dotisk 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Prometheus, spol. s.r.o., 2016. ISBN 978-80-7196-149-9

http://fyzika.fyzikaprozivot.cz/8-rocnik/2-2-premeny-energie