Matematika 9. ročník – prezentace

zpět

Prezentace používané pro výuku

 

Co nás čeká v 9. ročníku

ALGEBRA

OPAKOVÁNÍ

 • Zlomky (opakování)
 • Početní operace s celými čísly (opakování)
 • Poměr a procenta (opakování)
 • Mocniny a odmocniny (opakování)
 • Užití Pythagorovy věty (opakování)
 • Výrazy (opakování)
 • Lineární rovnice (opakování)

SOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI

 • Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými a její řešení
 • Dosazovací metoda
 • Sčítací metoda
 • Srovnávací metoda
 • Kombinovaná metoda
 • Rovnice a jejich soustavy kolem nás
 • Různé úlohy
 • Úlohy o pohybu
 • Úlohy o společné práci a výkonech lidí i strojů
 • Úlohy o směsích

FUNKCE

 • Pojem funkce
 • Opakování funkce a závislosti

LINEÁRNÍ FUNKCE

 • Pojem lineární funkce
 • Lineární funkce a její graf
 • Lineární funkce
 • Konstantní funkce
 • Rostoucí a klesající funkce
 • Grafické řešení soustav dvou rovnic se dvěma neznámými
 • Lineární funkce kolem nás
 • Souhrnné opakování

KVADRATICKÁ FUNKCE

LOMENÉ VÝRAZY S PROMĚNNÝMI VE JMENOVATELI

 • Opakování a rozšíření poznatků o výrazech
 • Rovnost výrazů
 • Úpravy lomených algebraických výrazů
 • Početní výkony s lomenými výrazy
 • Sčítání a odčítání
 • Násobení a dělení
 • Umocňování
 • Rovnice s neznámou ve jmenovateli

NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

 • Pojem nepřímá úměrnost
 • Graf funkce nepřímá úměrnost

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

GEOMETRIE

OPAKOVÁNÍ

PODOBNOST

 • Podobnost geometrických útvarů v rovině
 • Podobnost trojúhelníků
 • Poměry délek úseček
 • Věty o podobnosti trojúhelníků
 • Dělení úseček v daném poměru
 • Postupný poměr
 • Redukční úhel
 • Podobné útvary kolem nás

JEHLAN

 • Základní pojmy
 • Výška jehlanu
 • Povrch jehlanů
 • Objem jehlanu

KUŽEL

 • Základní pojmy
 • Povrch kuželu
 • Objem kuželu

KOULE

 • Koule a její povrch
 • Objem koule

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

 • Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku
 • Graf hodnot funkcí sinus, kosinus a využití této funkce k řešení úloh
 • Graf hodnot funkcí tangens a využití této funkce k řešení úloh
 • Další možné využití goniometrických funkce
 • Goniometrické funkce kolem nás

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]