Matematika 9. ročník – učivo

zpět

Učivo

Zde naleznete výpisky z učebnice a jiné zajímavosti.

Jsou rozděleny podle probíraných témat.

Je zde vyznačeno, která témata jsme už probrali a která nás ještě čekají.

Také jsou zde otázky na které by měl žák, po probrání učiva, umět odpovědět!

 

   NEPROBRANÉ UČIVO  

   PROBRANÉ UČIVO

 

  Co nás čeká v 9. ročníku

ALGEBRA

OPAKOVÁNÍ

  Zlomky (opakování)

  Početní operace s celými čísly (opakování)

  Poměr a procenta (opakování)

  Mocniny a odmocniny (opakování)

  Užití Pythagorovy věty (opakování)

  Výrazy (opakování)

  Lineární rovnice (opakování)

SOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI

  Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými a její řešení

  Dosazovací metoda

  Sčítací metoda

  Srovnávací metoda

  Kombinovaná metoda

  Rovnice a jejich soustavy kolem nás

  Různé úlohy

  Úlohy o pohybu

  Úlohy o společné práci a výkonech lidí i strojů

  Úlohy o směsích

FUNKCE

  Pojem funkce

  Opakování funkce a závislosti

LINEÁRNÍ FUNKCE

  Pojem lineární funkce

  Lineární funkce a její graf

  Lineární funkce

  Konstantní funkce

  Rostoucí a klesající funkce

  Grafické řešení soustav dvou rovnic se dvěma neznámými

  Lineární funkce kolem nás

  Souhrnné opakování

KVADRATICKÁ FUNKCE

LOMENÉ VÝRAZY S PROMĚNNÝMI VE JMENOVATELI

  Opakování a rozšíření poznatků o výrazech

  Rovnost výrazů

  Úpravy lomených algebraických výrazů

  Početní výkony s lomenými výrazy

  Sčítání a odčítání

  Násobení a dělení

  Umocňování

  Rovnice s neznámou ve jmenovateli

NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

  Pojem nepřímá úměrnost

  Graf funkce nepřímá úměrnost

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

GEOMETRIE

OPAKOVÁNÍ

  Úhly, trojúhelníky, shodnost (opakování)

  Souměrnost (opakování)

  Čtyřúhelníky a trojúhelníky

  Kružnice, kruh a její části (opakování)

  Konstrukční úlohy (opakování)

  Hranoly a válce (opakování)

PODOBNOST

  Podobnost geometrických útvarů v rovině

  Podobnost trojúhelníků

  Poměry délek úseček

  Věty o podobnosti trojúhelníků

  Dělení úseček v daném poměru

  Postupný poměr

  Redukční úhel

  Podobné útvary kolem nás

JEHLAN

  Základní pojmy

  Výška jehlanu

  Povrch jehlanů

  Objem jehlanu

KUŽEL

  Základní pojmy

  Povrch kuželu

  Objem kuželu

KOULE

  Koule a její povrch

  Objem koule

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

  Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku

  Graf hodnot funkcí sinus, kosinus a využití této funkce k řešení úloh

  Graf hodnot funkcí tangens a využití této funkce k řešení úloh

  Další možné využití goniometrických funkce

  Goniometrické funkce kolem nás

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [gif 7 – smajlík mávající]