Matematika 9. ročník – pracovní listy, přípravy a procvičování

zpět

Pracovní listy, přípravy na písemné práce, procvičování příkladů +   

Pracovní listy
 • Slouží k opakování učiva.
 • Je to přehled učiva příslušného tematického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd.
 • Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly.
 • Výsledky jsou vždy zkontrolovány.
 • Slouží také jako příprava na písemku.
Přípravy na písemné práce 
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn důležitých definic, jevů, otázek atd. které by žák měl umět na písemku.
 • Vychází ze zápisů které mají žáci v sešitech a z pracovních listů.
 • Je to samostatná příprava žáka na písemku.
 • Pokud žák nenajde některou otázku, definici atd., je možné se zeptat a probrat ji v hodině.
Přípravy na písemné práce – procvičování příkladů
 • Slouží také k opakování učiva.
 • Je to souhrn vzorových příkladů k danému tématu.
 • Někdy jsou závorkách jsou uvedeny výsledky (pro kontrolu).
 • Příklady jsou vždy propočítány v hodině a zapsány do sešitu.
Souhrny učiva, vzorové příklad
 • Slouží k opakování učiva.
 • Jsou to souhrny učiva k danému tématu s podrobnými vysvětlivkami.
 • Vzorové příklady s vyznačeným postupem …. 

 

Doporučuji žákům si pracovní listy, souhrn teorie a přípravy na písemky nechávat!

 

ALGEBRA

OPAKOVÁNÍ

UČIVO: Početní operace s celými čísly a zlomky, Poměr a procenta, Mocniny a odmocniny, Užití Pythagorovy věty, Výrazy, Lineární rovnice

SOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI

UČIVO: Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými a její řešení, Dosazovací metoda, Sčítací metoda, Srovnávací metoda, Kombinovaná metoda, Rovnice a jejich soustavy kolem nás, Různé úlohy, Úlohy o pohybu, Úlohy o společné práci a výkonech lidí i strojů, Úlohy o směsích

LINEÁRNÍ FUNKCE

UČIVO: Pojem lineární funkce, Lineární funkce a její graf, Lineární funkce, Konstantní funkce, Rostoucí a klesající funkce, Grafické řešení soustav dvou rovnic se dvěma neznámými, Lineární funkce kolem nás, Souhrnné opakování

Pojem funkce

KVADRATICKÁ FUNKCE

LOMENÉ VÝRAZY S PROMĚNNÝMI VE JMENOVATELI

UČIVO: Opakování a rozšíření poznatků o výrazech, Rovnost výrazů, Úpravy lomených algebraických výrazů, Početní výkony s lomenými výrazy, Sčítání a odčítání, Násobení a dělení, Umocňování, Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Lomené výrazy

NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST

UČIVO: Pojem nepřímá úměrnost, Graf funkce nepřímá úměrnost

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

GEOMETRIE

OPAKOVÁNÍ

UČIVO: Úhly, trojúhelníky, shodnost (opakování), Souměrnost (opakování), Čtyřúhelníky a trojúhelníky, Kružnice, kruh a její části (opakování), Konstrukční úlohy (opakování), Hranoly a válce (opakování)

PODOBNOST

UČIVO: Podobnost geometrických útvarů v rovině, Podobnost trojúhelníků, Poměry délek úseček, Věty o podobnosti trojúhelníků, Dělení úseček v daném poměru, Postupný poměr, Redukční úhel, Podobné útvary kolem nás

JEHLAN

UČIVO: Základní pojmy, Výška jehlanu, Povrch jehlanů, Objem jehlanu

KUŽEL

UČIVO: Základní pojmy, Povrch kuželu, Objem kuželu

M8 – návody (kužel)

KOULE

UČIVO: Koule a její povrch, Objem koule

GONIOMETRICKÉ FUNKCE

UČIVO: Goniometrické funkce ostrého úhlu pravoúhlého trojúhelníku, Graf hodnot funkcí sinus, kosinus a využití této funkce k řešení úloh, Graf hodnot funkcí tangens a využití této funkce k řešení úloh, Další možné využití goniometrických funkce, Goniometrické funkce kolem nás

JEDNOTKOVÁ KRUŽNICE

graf funkce sin(x) a cos(x)

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ

***** KONEC *****

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [