CH8 – Co je chemie

zpět

Co je chemie?

(výpisek z učebnice a jiné zajímavosti pro žáky k probíranému tématu)

 

Chemie:

 • nás ovlivňuje každý den
 • chemické výrobky jsou všude kolem nás
 • ovlivňuje i naše životní prostředí

 

Chemie – je přírodní věda, která zkoumá složení a vlastnosti látek a jejich přeměny na jiné látky

 

Souvisí s mnoha dalšími obory:

 • Fyzika – objasňuje fyzikální děje a jevy související s chemií
 • Zeměpis – popisuje např. rozložení surovinových zdrojů a chemického průmyslu
 • Filozofie – zkoumá skutečnost, svět a člověka
 • Biologie – zkoumá a vysvětluje vznik a vývoj života a životní děje
 • Environmentální výchova – vychovává k ochraně životního prostředí

 

Chemie je přírodní věda.

 

Další přírodní vědy a čím se zabývají

 • Biologie – je vědní obor zabývající se organismy a vším, co s nimi souvisí
 • Fyzika – je vědní obor, který zkoumá zákonitosti přírodních jevů
 • Vědy o zemi – je souhrnné označení pro vybrané přírodní vědy, jejichž hlavní předmět zkoumání je planeta Země

 

Obory chemie:

 • Obecná chemie – zabývá se obecnými pojmy, vztahy a zákonitostmi mezi látkami
 • Anorganická chemie – (8. třída) – zkoumá téměř všechny prvky a jejich sloučeniny (bez většiny sloučenin uhlíku)
 • Organická chemie – (9. třída) – zkoumá většinu sloučenin uhlíku
 • Biochemie – studuje chemické složení, chemické reakce a vzájemné vztahy chemických individuí, které se odehrávají v živém organismu
 • Fyzikální chemie – se zabývá fyzikálním popisem chemických systémů a procesů
 • Analytická chemie – se zabývá analýzou vzorků látek, cílem je porozumět jejich struktuře  a chemickému složení
 • dále existují – Geochemie, Petrochemie, Agrochemie, Farmaceutická chemie, Chemie atmosféry, Kvasná chemie, Chemie životního prostředí, Jaderná chemie, Biofyzikální chemie, Lékařská chemie, Chemie silikátů, Makromolekulární chemie, Termochemie a Výpočetní chemie…

 

Význam chemie

 

 • pro každodenní život potřebujeme např. vzduch, vodu, potraviny, oblečení, léky…
 • jak tyto věci souvisejí s chemií?

 

 • vzduch – znečištění vzduchu, emise a imise, skleníkový efekt…
 • voda – znečištění vody, odstraňuje se pomocí chemických látek…
 • potraviny – konzervační prostředky (prodlužují trvanlivost potravin), barevnost a zvýraznění chuti potravin…
 • textilní suroviny – přírodní suroviny jsou nahrazovány průmyslově vyráběnými materiály…

 

Co jsou to tzv. éčka? – chemické látky přidávané do potraviny, označují se jako E-kódy

 

Chemici

 • mají velkou zásluhu rozvoji lidské společnosti
 • bez jejich práce bychom neměli velkou část látek nezbytných pro náš život
 • zjišťují také škodlivé a nebezpečné látky v životním prostředí
 • navrhují postupy k odstranění těchto škodlivých látek

 

Zneužití chemie

 • výroba omamných látek
 • výroba zbraní
 • doping (chemické látky zneužívané ke zlepšení výkonu sportovci)

 

 

Na co umět odpovědět:

 • Chemie – je … (definice)
 • S jakými vědními obory chemie souvisí (uvést příklad)?
 • Chemie je přírodní věda, jaké další přírodní vědy znáš? Čím se zabývají?
 • Vyjmenuj některé z oborů chemie. Čím se zabývají?
 • Čím se zabývá obecná a anorganická chemie (budeme probírat tento rok)?
 • Čím se zabývá organická chemie (budeme probírat příští rok)?
 • Jaký je význam chemie v každodenním životě? Uveď na příkladech.
 • Kdo jsou chemici?
 • Jak se může chemie zneužít? Uveď na příkladech.
 • Co je to doping?

 

 

zpět


CITACE: viz. odkaz: [K_000003], [INT_000005]