CH8 – Co nás čeká v 8. ročníku

zpět

Co nás čeká v 8. ročníku

 

Jak bude vypadat výuka?

 

 • budeme společně – bádat, pozorovat, experimentovat, počítat, vyhodnocovat
 • budeme samostatně – číst, zapisovat, kreslit, studovat
 • a hlavně – budeme si pomáhat!
 • máme také velkou pomoc – paní asistentku

 

Jaké pomůcky budeme potřebovat?

 

 • sešit – nadepsaný – CHEMIE, jméno a příjmení, 8. ročník
 • učebnice – obalená
 • psací potřeby – propiska, tužka, pastelky, pravítko …
 • kalkulačka
 • ostatní pomůcky dle zadání

 

Jak se bude známkovat a hodnotit?

 

 • souhrnné opakovánípísemná forma zkoušení (30-45 min), náplní je látka příslušného tematického celku, žáci jsou informováni minimálně dva dny předem
 • písemné zkoušenípísemná práce (10 – 15 minut), náplní je aktuálně probírané učivo (v rozsahu 3-4 vyučovacích hodin), žáci nemusí být informováni předem
 • ústní zkoušeníústní forma zkoušení (max. 10 minut), náplní zkoušení je aktuálně probírané učivo, žáci mají možnost nechat se dobrovolně vyzkoušet, žáci nemusí být informováni předem
 • jiné formy práceprezentace, projekty, referáty
 • práce v hodiněhodnotí se aktivita, vypracování domácích úkolů, pracovních listů, vedení sešitů, zájem o nově probírané učivo, mezipředmětové vztahy
 • viz Hodnocení (kritéria hodnocení žáků)

 

Co budeme v 8. ročníku probírat?

 

Úvod do chemie

 • Co je to chemie a jak vznikla
 • Nebezpečnost chemických látek, bezpečnost práce, první pomoc
 • Měření vlastností látek, chemický pokus

Chemické látky a směsi

 • Složení a třídění směsí
 • Roztoky, hmotnostní zlomek, výpočet složení roztoků, rozpustnost
 • Oddělování složek ze směsi (separace, sedimentace, destilace ….)
 • Vzduch, jeho složení, vlastnosti a využití, znečištění
 • Voda, její vlastnosti, druhy vod

Poznáváme složení látek

 • Látky, model atomu, stavba atomu
 • Chemické prvky, periodická soustava prvků
 • Chemická vazba, typy chemických vazeb, složení molekul
 • Chemické sloučeniny, chemický vzorec, ionty, iontové sloučeniny

Chemické reakce

 • Chemické reakce, zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice a jejich rozdělení
 • Chemické výpočty (látkové množství, molární hmotnost, látková koncentrace

Chemické prvky

 • Rozdělení chemických prvků
 • Nekovy, polokovy a kovy
 • Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

Anorganické sloučeniny

 • Dvouprvkové sloučeniny (halogenidy, oxidy, sulfidy)
 • Tříprvkové sloučeniny (hydroxidy, kyseliny)
 • Kyselost a zásaditost látek, neutralizace, soli

 

zpět


CITACE: viz. odkaz [K_000003]