CH8 – Hydroxid sodný. Hydroxid draselný. Hydroxid vápenatý. Hydroxid amonný

zpět

Hydroxid sodný (NaOH)

Hydroxid draselný (KOH)

 

Vlastnosti:

 • pevné bílé látky
 • ve vodě dobře rozpustné
 • pohlcují vlhkost a oxid uhličitý ze vzduchu (jsou hygroskopické)
 • jejich roztoky rozkládají tuky

 

Použití:

 • výroba mýdel
 • výroba papíru
 • zpracování kůží
 • čištění vratných lahví
 • prostředky pro čištění odpadů a potrubí (Krtek)

 

 

Příprava a výroba např.:  

 • exotermní reakcí kovového sodíku s vodou  2 Na + 2 H2O → 2 NaOH + H2
 • rozpouštěním oxidu sodného ve vodě Na2O + H2O → 2 NaOH
 • vaření roztoku uhličitanu draselného s hydroxidem vápenatým  Ca(OH)2 + K2CO3 → CaCO3 + 2 KOH
 • elektrolýza roztoku chloridu draselného  2 K+ + 2 H2O + 2 e  → H2 + 2 KOH

 

Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)

 

Vlastnosti:

 • bílá, pevná látka
 • málo rozpustná ve vodě

 

Použití:

 • ve stavebnictví (hašené vápno)
 • příprava malty a omítkových směsí
 • zemědělství a v lesnictví (vápnění překyselené půdy)
 • výroba cukru (čištění cukerné šťávy)
 • dezinfekce stěn (např. v kravínech) aj.

 

Příprava a výroba např.:

 • reakcí oxidu vápenatého s vodou (hašením páleného vápna)  CaO + H2O → Ca(OH)2

POZOR – při reakci vzniká velké množství tepla!

 • směs hydroxidu vápenatého s vodou se nazývá – vápenné mléko
 • přefiltrováním vápenného mléka se získá čirý roztok hydroxidu vápenatého – vápenná voda

 

Hydroxid amonný (NH4OH)

 

Vlastnosti:

 • bezbarvá nestálá kapalina
 • charakteristický čpavý zápach (dráždí dýchací cesty)
 • lidově se nazývá čpavek

 

Použití:

 • výroba hnojiv
 • výroba amonných sloučenin

 

Příprava a výroba např.:

 • reakcí amonných solí se silnými hydroxidy  NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O
 •  katalytickým slučováním dusíku a vodíku 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (Krtek): https://www.alfachem.cz/krtek-cistic-potrubi-450-g.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_draseln%C3%BD

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hydroxid_sodn%C3%BD