CH8 – Kyselina sírová. Kyselina dusičná. Kyselina uhličitá. Kyselina trihydrogenfosforečná

zpět

Kyselina sírová (H2SO4)

 

Vlastnosti:

 • koncentrovaná (96%) je bezbarvá olejovitá kapalina
 • silná žíravina!!!
 • při ředění uvolňuje velké množství tepla
 • organické látky jejím působením uhelnatí
 • pohlcuje vlhkost ze vzduchu (hydroskopická)
 • zředěná reaguje s neušlechtilými kovy
 • nachází se v žaludku některých živočichů

 

Použití:

 • výroba průmyslových hnojiv, chemikálií
 • výroba plastů, léčiv, barviv
 • při výrobě výbušnin
 • v textilním průmyslu, výroba syntetických vláken
 • při zpracování rud, ropy
 • jako elektrolyt do olověných akumulátorů

 

Příprava a výroba např.:

hlavní surovina pro výrobu – přírodní síra (sírany, sulfidy, odpadní plyny)

probíhá třístupňově

 1. příprava oxidu siřičitého  S + O2 → SO2
 2.  oxidace oxidu siřičitého na oxid sírový (kat. V2O5)  2 SO2 + O2 → 2 SO3
 3.  reakcí oxidu sírového s vodou    SO3 + H2O → H2SO4

 

Kyselina dusičná (HNO3)

Vlastnosti:

 • nestálá bezbarvá kapalina
 • silná žíravina!!!
 • může mít nažloutlou až červenohnědou barvu
 • na světle se částečně rozkládá (uchovává se v tmavých lahvích)
 • při rozkladu vznikají jedovaté oxidy dusíku!!!
 • reaguje s většinou kovů, s výjimkou zlata a platiny

 

Použití:

 • výroba výbušnin (např. dynamit), zábavní pyrotechniky
 • výroba umělých hnojiv, barviv a léků
 • v chemickém průmyslu, laboratořích a raketové technice se používá jako okysličovadlo

 

Příprava a výroba např.:

 • průmyslově se kyselina dusičná vyrábí oxidací azanu
 1. 4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O
 2. 2 NO + O2 → 2 NO2
 3. 3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO

 

Kyselina uhličitá (H2CO3)

 

Vlastnosti:

 • slabá kyselina
 • nestálá
 • rychle se rozkládá na oxid uhličitý a vodu
 • existující jen ve formě málo koncentrovaného vodného roztoku
 • s kationty tvoří dva typy obvykle stabilních solí – uhličitany a hydrogenuhličitany
 • v přírodě je kyselina uhličitá stálou složkou dešťových srážek a přírodní vody všeobecně

 

Použití:

 • součást sycených nápojů (perlivá voda, sycené limonády, atd.)
 • součást i některých alkoholických nápojů (sekty)
 • podzemní voda s obsahem nejméně 1 g rozpuštěného oxidu uhličitého v 1 litru je uhličitá minerální voda, tj. kyselka.

 

Příprava a výroba např.:

 • připravuje se zaváděním oxidu uhličitého do vody CO2 + H2O ↔ H2CO3

Kyselina trihydrogenfosforečná (H3PO4)

nepřesný název kyselina fosforečná

 

Vlastnosti:

 • trojsytná kyselina
 • středně silná kyselina
 • za normálních podmínek ji tvoří bezbarvé tvrdé kosočtverečné hygroskopické krystalky
 • tvoří tři řady solí: fosforečnany, hydrogenfosforečnany a dihydrogenfosforečnany
 • na vzduchu rozplývavá látka
 • je součástí kyseliny deoxyribonukleové (DNA) která je  nositelkou dědičnosti

 

Použití:

 • výroba hnojiv (superfosfátu)
 • velmi zředěná jako součást některých sycených nápojů (cola)

 

Příprava a výroba např.:

 • kyselina fosforečná se připravuje reakcí oxidu fosforečného s vodou P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4
 • kyselina fosforečná se vyrábí hlavně termickým procesem

P4 + 5 O2 → P4O10

P4O10 + 6 H2O → 4 H3PO4

 

zpět


Kyselé deště – vznikají např. spalováním fosilních paliv (SO2, NO2, NO), ty reagují v ovzduší s vodou a dopadají na zemský povrch v podobě kyselých dešťů – poškozují stavby, hubí rostliny atd.

 

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_s%C3%ADrov%C3%A1

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_uhli%C4%8Dit%C3%A1

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_fosfore%C4%8Dn%C3%A1

Pavel BENEŠ, Václav PUMPR, Jiří BANÝR: Základy chemie 1 pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy, 2. vyd.  Praha: Nakladatelství FORTUNA, 1997. ISBN 80-7168-324-8.