CH8 – Nekovy (souhrn)

zpět

Nekovy

 

Vlastnosti:

  • vzhled (nemají kovově lesklý povrch)
  • mechanické vlastnosti (křehké, snadno se drtí, nelze je tvarovat)
  • elektrické vlastnosti (převážně nevedou elektrický proud)
  • přijetím elektronů vytvářejí anionty
  • vyskytují se volně nebo ve sloučeninách
  • mají různé skupenství (většina ve skupenství plynném – H, O, N, pevném (S, P, C), kapalném – pouze Br)
  • oxidy nekovů jsou kyselinotvorné
  • známe pouze 16 nekovů
  • koncentrace nekovů na Zemi je podstatně vyšší než koncentrace kovů
  • organismy jsou tvořeny převážně nekovy

 

Mezi nekovy patří tyto prvky:

vodík – H

uhlík – C

dusík – N

kyslík – O

fosfor – P

síra – S

halogeny (F, Cl, Br, I, At)

vzácné plyny (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4