CH8 – Oxid uhličitý. Oxid uhelnatý. Oxid siřičitý

zpět

Oxid uhličitý (CO2)

 

Výskyt:

 • je obsažen ve vzduch (0,03%)
 • výron sopečných plynů ze země
 • přírodní minerální vody
 • uvolňuje se při dýchání
 • vzniká při dokonalém spalování paliv
 • vzniká při kvašení ovocné šťávy

 

Vlastnosti:

 • bezbarvý plyn
 • nedýchatelný
 • nehořlavý
 • málo rozpustný ve vodě
 • těžší než vzduch
 • v pevném stavu se nazývá suchý led

 

Použití:

 • chladící látka v chladících zařízeních
 • k výrobě sycených nápojů
 • plnění hasících přístrojů
 • přepravuje se stlačený v ocelových lahvích

 

  

   technický                    čistý

 

Zvýšené množství CO2 ve vzduchu způsobuje tzv. skleníkový efekt. Oxid uhličitý se hromadí ve spodní vrstvě atmosféry, zabraňuje úniku tepla a tím dochází ke zvyšování teploty povrchu Země. Následky např. tání ledovců, zvýšení hladiny moří ….

 

Oxid uhelnatý (CO)

 

Výskyt:

 • vzniká nedokonalým spalováním uhlíku za nedostatečného přístupu vzduchu
 • je součástí cigaretového kouře
 • hlavním zdrojem jsou spalovací motory
 • dále lokální topeniště, energetický a metalurgický průmysl

 

Vlastnosti:

 • prudce jedovatý plyn (při vdechnutí se váže na hemoglobin snadněji než kyslík, dochází k nedostatečnému zásobení buněk kyslíkem)
 • bez barvy a zápachu

 

Použití:

 • složka paliv vyráběných z uhlí (vodní a generátorový plyn)

 

Motorová vozidla musí na kontrolu emisí. Zelená známka na poznávací značce udává, že 100 dm výfukového plynu neobsahuje více než 4,5 dm emisí oxidu uhelnatého. Díky povinnému zavedení řízených katalyzátorů u vozidel s benzínovými motory se emise oxidu uhelnatého v poslední době snižují.

 

 

Známou příčinou vystavení se oxidu uhelnatému je kouření. Lidé kouřící cca 20 cigaret denně mají v krvi asi 4 až 7 % hemoglobinu zablokováno působením CO. Při pasivním kouření je člověk vystaven v průměru koncentracím okolo 1,7 mg/m3.

 

Oxid siřičitý (SO2)

 

Výskyt:

 • vzniká hořením síry (spalování málo kvalitního paliva)
 • v sopečných plynech
 • rozpuštěný jako kyselina siřičitá v podzemních (minerálních) vodách

 

Vlastnosti:

 • bezbarvý plyn
 • jedovatý
 • nehořlavý
 • typický štiplavý zápach
 • dráždivý

 

Použití:

 • výroba kyseliny sírové, celulózy
 • k bělení (např. bavlny)
 • k desinfekci (síření sudů)

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

obrázek (zančení tlakových lahví): http://www.linde-gas.cz/internet.lg.lg.cze/cs/images/BarevneZnaceniTlakLahvi200779_16200.pdf?v=1.0

obrázek (značka měření emisí): https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=onrf6mrqgayv6mzqgiwts

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_uhelnat%C3%BD#Zdroje_oxidu_uhelnat.C3.A9ho_a_jeho_v.C3.BDskyt_v_ovzdu.C5.A1.C3.AD

Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví (druhé, přepracované a doplněné vydání, Děti Země 2008, ISBN 80-86678-10-5

Carbon Monoxide – International Programme on Chemical Safety – Environmental Health Criteria 213

https://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_si%C5%99i%C4%8Dit%C3%BD#V.C3.BDskyt_v_p.C5.99.C3.ADrod.C4.9B