CH8 – Rozdělení chemických reakcí

zpět

Rozdělení chemických reakcí

 

Chemické reakce můžeme rozdělit podle různých kritérií např.

 • vnějších změn
 • skupenství reaktantů
 • typu přenášených částic
 • tepelného zabarvení (změna tepla v průběhu reakce)

 

Podrobněji se budeme zabývat jen dvěma typy chemických reakcí – syntézou a analýzou!

 

Rozdělení chemických reakcí podle vnějších změn:

 • reakce slučovací (syntéza) – je chemická reakce, při které z jednodušších látek (reaktantů) vzniká jen jedna složitější látka (produkt) – např. přímé slučování zinku se sírou za vzniku sulfidu zinečnatého

Zn + S → ZnS

 • reakce rozkladné (analýza) – z jednoho reaktantu vzniká více produktů, jedná se o opak syntézy – např. rozklad jodidu rtuťnatého

HgI2 → Hg + I2

 • reakce vytěsňovací (substituce) – určitá částice nahradí jinou ve struktuře druhé výchozí látky – např. vytěsnění stříbra z dusičnanu stříbrného mědí

Cu + 2 AgNO3 → 2 Ag + Cu(NO3)2

 • podvojné záměny (konverze) – dojde k záměně funkčních (charakteristických) skupin mezi reaktanty – např. srážení uhličitanu měďnatého reakcí uhličitanu sodného se síranem měďnatým (vedlejším produktem je síran sodný)

Na2CO3 + CuSO4 → CuCO3 + Na2SO4

 

Rozdělení chemických reakcí podle skupenství reaktantů:

 • reakce homogenní
 • reakce heterogenní

 

Rozdělení chemických reakcí podle typu přenášených částic:

 • reakce acidobazické (protolytické)
 • reakce oxidačně-redukční (redoxní)
 • reakce komplexotvorné

 

Rozdělení chemických reakcí podle tepelného zabarvení:

 • reakce exotermní (exotermické)
 • reakce endotermní (endotermické)

 

 

 


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

http://e-chembook.eu/klasifikace-chemickych-reakci