CH8 – Soli. Vznik solí. Rozdělení solí

zpět

Soli

 

Sůl – je chemická látka tvořená kationtem kovu (nebo kationtem NH4+) a aniontem kyseliny.

 

 • v přírodě se nacházejí jako krystalické látky
 • z roztoku se dají oddělit krystalizací
 • v krystalech soli jsou mezi částicemi iontové vazby (jsou velmi pevné)
 • tyto vazby jsou příčinou vysoké teploty tání a teploty varu
 • v pevné stavu nevedou proud, vodné roztoky vedou elektrický proud

 

Vznik solí

 

Soli vznikají různými chemickými reakcemi.

 

Mezi nejznámější patří:

 • neutralizace (reakce kyseliny s hydroxide za vniku soli a vody)

KOH + HCl → H2O + KCl

2 NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2 H2O

 • reakce kovu s kyselinou (s kyselinami reagují snadno pouze neušlechtilé kovy např. Zn, Mg, Na, K, Al, Fe …)

Zn + H2SO4 → H+ ZnSO4

Mg + 2 HCl → H2 + MgCl2

 • reakce kovu s nekovem (slučování)

Zn + S →  ZnS

Na + Cl2 → 2 NaCl

 • srážecí reakce (reakce dvou roztoků solí, při těchto reakcích vzniká sraženina – nerozpustná pevná látka, která se během reakce vylučuje z roztoku)

AgNO+ KBr —> AgBr + KNO3

AgNO+ NaCl —> AgCl + NaNO3

 • reakce oxidu kovu s oxidem nekovu

CaO + CO—> CaCO3

 • reakce zásadotvorného oxidu s kyselinou

CaO + 2 HNO—> Ca(NO3)2 + H2O

 • reakce kyselinotvorného oxidu s hydroxidem

CO2 + 2 KOH —> K2CO3 + H2O

 

Rozdělení solí

 

Nejčastěji soli dělíme na:

 • soli bezkyslíkatých kyselin (většinou dvouprvkové sloučeniny, neobsahují kyslík)
 • soli kyslíkatých kyselin (většinou tříprvkové sloučeniny, obsahují kyslík, patří mezi ně také hydrogensoli

 

zvláštní skupinou jsou hydráty solí

 

zpět


Josef MACH, Irena PLUCKOVÁ, Jiří ŠIBOR: Chemie pro 8. ročník – Úvod do obecné a anorganické chemie, 3. vyd. Brno: Nová škola, s. r. o., 2014. ISBN 978-80-7289-543-4

http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE8/vzniksoli.html