Plán výuky 2021-2022


zpět

Plán výuky (2021-2022)

 


 

Informatika 7. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 7. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU
 • HARDWARE, SOFTWARE, OCHRANA DAT
 • Orientace v základních parametrech PC
 • Zabezpečení PC a dat před zneužitím cizí osobou, před poruchou PC
 • Antivirové programy
 • Péče o PC
 • Pořádek v PC jako základ efektivní práce

listopad – leden

 • MS WORD
 • MS Word – práce s texty a dalšími grafickými objekty
 • Prohloubení znalostí práce s programem
 • Psaní všemi deseti – ovládání klávesnice

únor – duben

 • POČÍTAČOVÁ GRAFIKA
 • Grafický editor, pracovní prostředí editoru
 • Ovládání, křivky, úsečky, geometrické tvary
 • Text umělecký a odstavcový
 • Tabulky
 • Úpravy objektů, efekty
 • Práce se souborem, tisk
 • Nový dokument pomocí šablony

květen – červen

 • INTERNET A ELEKTRONICKÁ POŠTA
 • Práce s internetem
 • Počítačové sítě
 • Služby internetu – email, www, chat
 • Výukové programy, vyhledávače

Informatika 6. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

 

1. + 2. POLOLETÍ

září – říjen

 • Seznámení s řádem učebny informatiky
 • Poučení o BOZ a PO
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 5. ROČNÍKU
 • Práce s PC a naše zdraví

listopad – únor

 • ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ
 • Hardware – funkce jednotlivých částí PC
 • MS Word – práce s textem – základy
 • Psaní všemi deseti – základy

březen – květen

 • VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE
 • Internet – jak funguje, možnosti připojení, internetová adresa, bezpečnost

červen

 • OPAKOVÁNÍ
 • Opakování a procvičování učiva 6. ročníku

Fyzika 9. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Základní pravidla bezpečnosti práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

říjen

 • ZVUKOVÉ JEVY
 • Zvukový rozruch
 • Šíření zvukového rozruchu prostředím (prostředí, zdroje zvuku)
 • Tón, výška tónu
 • Nucené chvění, rezonance
 • Odraz zvuku

listopad

 • Ucho jako přijímač zvuku
 • Sluch (poruchy sluchu, choroby uší)
 • Ochrana před nadměrným hlukem
 • ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁŘENÍ
 • Spektrum elektromagnetických vln
 • Zdroje záření

prosinec

 • SVĚTELNÉ JEVY A JEJICH VYUŽITÍ
 • Co už víme o světle
 • Měsíční fáze. Stín
 • Lom světla
 • Čočky
 • Optické vlastnosti oka
 • Lupa a mikroskop
 • Dalekohledy

leden

 • JADERNÁ ENERGIE
 • Co už víme o atomech (stavba atomu, vznik iontů, základní pojmy)
 • Atomová jádra
 • Radioaktivita
 • Využití jaderného záření
 • Jaderné reakce
 • Uvolňování jaderné energie

 2. POLOLETÍ

únor

 • Jaderný reaktor
 • Jaderná energetika
 • Ochrana před zářením
 • POČASÍ KOLEM NÁS
 • Meteorologie
 • Atmosféra Země a její složení

březen

 • ZEMĚ A VESMÍR
 • Sluneční soustava
 • Naše Galaxie
 • Kosmonautika

duben

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

květen

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

červen

 • OPAKOVÁNÍ – čemu jsme se ve fyzice naučili

Fyzika 8. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Základní pravidla bezpečnosti práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 7. ROČNÍKU
 • Pohyb tělesa
 • Síla. Skládání sil
 • Posuvné účinky síly. Pohybové zákony
 • Otáčivé účinky síly
 • Deformační účinky síly
 • Mechanické vlastnosti kapalin a plynů
 • Světelné jevy

říjen

 • PRÁCE. ENERGIE. TEPLO
 • PRÁCE  A VÝKON
 • Práce
 • Práce při zvedání tělesa kladkami
 • Výkon
 • Výpočet práce z výkonu a času. Účinnost
 • POHYBOVÁ A POLOHOVÁ ENERGIE
 • Energie
 • Pohybová energie tělesa
 • Polohová energie tělesa
 • Vzájemná přeměna polohové a pohybové energie tělesa

listopad

 • VNITŘNÍ ENERGIE. TEPLO
 • Látky jsou složeny z částic
 • Proč se tělesa zahřívají při tření. Vnitřní energie
 • Změna teploty těles. Tepelná výměna vedením
 • Teplo
 • Měrná tepelná kapacita látky
 • Měření tepla přijatého nebo odevzdaného při tepelné výměně
 • Tepelná výměna prouděním
 • Tepelné záření
 • Využití energie slunečního záření
 • ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK
 • Změny skupenství látky
 • Tání a tuhnutí
 • Vypařování
 • Var
 • Kapalnění
 • Pístové spalovací motory

prosinec

 • ELEKTRICKÉ JEVY
 • ELEKTRICKÝ NÁBOJ. ELEKTRICKÉ POLE
 • Co už víme o elektrických vlastnostech látek
 • Elektroskop. Jednotka elektrického náboje
 • Vodič a izolant v elektrickém poli
 • Siločáry elektrického pole
 • BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ S ELEKTRICKÝMI ZAŘÍZENÍMI
 • Elektrické spotřebiče v domácnosti
 • Ochrana před úrazem elektrickým proudem
 • První pomoc při úrazu elektrickým proudem

leden

 • ELEKTRICKÝ PROUD
 • Co už víme o elektrickém proudu
 • Co je elektrický proud?
 • Měříme elektrický proud
 • Měříme elektrické napětí
 • Zdroje elektrického napětí
 • Ohmův zákon. Elektrický odpor

 2. POLOLETÍ

únor

 • Závislost elektrického odporu na vlastnostech vodiče
 • Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou
 • Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu vedle sebe
 • Reostat (regulátor, dělič napětí)

březen

 • Elektrická práce
 • Elektrická energie
 • Výkon elektrického proudu
 • ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY
 • Co už víme o magnetickém poli
 • Magnetické pole cívky s proudem
 • Elektromagnet a jeho užití
 • Působení magnetického pole na cívku s proudem

duben

 • Elektromotor
 • Elektromagnetická indukce
 • STŘÍDAVÝ PROUD
 • Vznik střídavého proudu
 • Měření střídavého proudu a střídavého napětí
 • Transformátory
 • Rozvodná elektrická síť

květen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V KAPALINÁCH A PLYNECH
 • Vedení elektrického proudu v kapalinách
 • Vedení elektrického proudu v plynech

červen

 • VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V POLOVODIČÍCH
 • Jak lze měnit odpor polovodičů
 • Polovodiče typu N a P
 • Polovodičová dioda
 • Dioda jako usměrňovač
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Fyzika 7. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 7. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Základní pravidla bezpečnosti práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU
 • Co je fyzika? Obory fyziky
 • Vlastnosti látek (pevných, kapalných, plynných)
 • Atomy a molekuly, model atomu
 • Elektrování těles, vznik iontů
 • Fyzikální veličiny

říjen

 • POHYB A SÍLA
 • POHYB TĚLESA
 • Klid a pohyb tělesa
 • Popis pohybu
 • Přímočarý a křivočarý pohyb
 • Posuvný a otáčivý pohyb
 • Rovnoměrný a nerovnoměrný pohyb
 • Rychlost a dráha rovnoměrného pohybu
 • Průměrná rychlost nerovnoměrného pohybu

listopad

 • SÍLA. SKLÁDÁNÍ SIL
 • Co už víme o síle
 • Znázornění síly
 • Gravitační síla a hmotnost tělesa
 • Skládání sil stejného směru
 • Skládání sil opačného směru
 • Rovnováha dvou sil
 • Skládání různoběžných sil
 • Těžiště tělesa
 • Rovnovážná poloha tělesa

prosinec

 • POSUVNÉ ÚČINKY SÍLY. POHYBOVÉ ZÁKONY
 • Síla. Účinky síly
 • Newtonovy pohybové zákony
 • Zákon síly. Urychlující a brzdné účinky síly na těleso
 • Zákon setrvačnosti
 • Zákon vzájemného působení dvou těles
 • OTÁČIVÉ ÚČINKY SÍLY
 • Účinek síly na těleso otáčivé kolem pevné osy. Páka

leden

 • Užití páky
 • Kladky
 • DEFORMAČNÍ ÚČINKY SÍLY
 • Tlaková síla. Tlak
 • Tlak v praxi
 • Tření
 • Třecí síly v denní i technické praxi

 2. POLOLETÍ

únor

 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ
 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI KAPALIN
 • Základní vlastnosti kapalin
 • Pascalův zákon
 • Hydraulická zařízení
 • Účinky gravitační síly Země na kapalinu. Tlaková síla.
 • Hydrostatický tlak
 • Vztlaková síla působící na těleso v kapalině

březen

 • Archimédův zákon
 • Potápění, plování a vznášení se stejnorodého tělesa v kapalině
 • Plování nestejnorodých těles
 • MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ
 •  Základní vlastnosti plynů
 • Atmosféra Země. Atmosférický tlak
 • Měření atmosférického tlaku
 • Změny atmosférického tlaku

duben

 • Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře Země
 • Tlak plynu v uzavřené nádobě. Manometr
 • SVĚTELNÉ JEVY
 • Světelné zdroje. Rychlost světla
 • Přímočaré šíření světla
 • Měsíční fáze
 • Stín
 • Odraz světla. Zákon odrazu světla

květen

 • Zobrazení rovinným zrcadlem
 • Zrcadla v praxi
 • Lom světla
 • Rozklad světla optickým hranolem
 • Barva těles

červen

 • Čočky
 • Optické vlastnosti oka
 • Užití čoček v praxi
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Fyzika 6. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 6. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • Úvod k novému předmětu
 • VLASTNOSTI LÁTEK A TĚLES
 • Tělesa a látky
 • Atomy a molekuly
 • Vlastnosti atomů a molekul (Brownův pohyb, difúze)

říjen

 • Vlastnosti pevných, kapalných a plynných látek
 • Vzájemné působení těles, síla
 • Gravitační síla. Gravitační pole
 • Síla. Měření síly. Siloměry

listopad

 • Model atomu
 • Elektrování těles
 • Elektrické pole
 • Vznik iontů

prosinec

 • Magnety
 • Magnetické pole
 • Magnetické pole Země

leden

 • MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN
 • Porovnávání a měření
 • Délka (jednotky délky, délková měřidla, měření s různou přesností)

 2. POLOLETÍ

únor

 • Hmotnost (jednotky hmotnosti, výpočet hmotnosti, měření hmotnosti pevných těles a kapalin)

březen

 • Čas (jednotky času, měření času)

duben

 • Teplota (jednotky teploty, měření teploty, teploměry)

květen

 • Objem (jednotky objemu, měření objemu kapalin, měření objemu pevného tělesa)

červen

 • Hustota (hustota látky, výpočet hustoty, měřidla)
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

Matematika 9. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU

říjen

 • SOUSTAVA DVOU ROVNIC SE DVĚMA NEZNÁMÝMI
 • Soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
 • Metody řešení soustav dvou lineárních rovnic
 • Rovnice a jejich soustavy kolem nás

listopad

 • PODOBNOST
 • Podobnost
 • Užití podobnosti při konstrukcích

prosinec

 • Postupný poměr
 • FUNKCE
 • LINEÁRNÍ FUNKCE

leden

 • JEHLAN
 • LOMENÉ VÝRAZY S PROMĚNNÝMI VE JMENOVATELI
 • Lomené výrazy
 • Úpravy lomených výrazů

 2. POLOLETÍ

únor

 • Početní výkony s lomenými výrazy
 • KUŽEL

březen

 • KOULE
 • Souhrnné opakování

duben

 • NEPŘÍMÁ ÚMĚRNOST
 • KVADRATICKÁ FUNKCE

květen

 • GONIOMETRICKÉ FUNKCE
 • Goniometrické funkce
 • Užití goniometrických funkcí v praxi

červen

 • FINANČNÍ MATEMATIKA
 • Finanční matematika
 • Složené úrokování
 • Závěrečné opakování

Chemie 8. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 8. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • ÚVOD DO CHEMIE
 • Co je chemie, jak vznikla chemie
 • Látky a tělesa
 • Zjišťování vlastností látek
 • Nebezpečnost chemických látek, první pomoc
 • Měření vlastností látek
 • Chemický pokus (experiment)

říjen

 • CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
 • SLOŽENÍ A TŘÍDĚNÍ SMĚSÍ
 • Chemické látky a směsi
 • Třídění směsí
 • Roztoky, hmotnostní zlomek
 • Výpočet složení roztoků
 • Rozpustnost látek
 • Oddělování složek ze směsi

listopad

 • VZDUCH A VODA
 • Vzduch a jeho složení, vlastnosti, význam a využití, vzduch a jeho znečištění
 • Voda a její vlastnosti, druhy vod

prosinec

 • POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK
 • ČÁSTICE LÁTEK
 • Látky, model atomu, jádro atomu, obal atomu
 • PRVKY
 • Chemické prvky, periodická soustava prvků
 • CHEMICKÉ SLOUČENINY
 • Chemická vazba, typy chemických vazeb
 • Složení molekul, chemické sloučeniny, chemický vzorec
 • Ionty (kation, anion), iontové sloučeniny

leden

 • CHEMICKÉ REAKCE
 • CO JSOU CHEMICKÉ REAKCE
 • Chemické reakce
 • Zákon zachování hmotnosti
 • Chemické rovnice
 • Rozdělení chemických reakcí
 • CHEMICKÉ VÝPOČTY
 • Látkové množství, molární hmotnost, látková koncentrace, výpočty z chemických vzorců, výpočty z chemických rovnic

 2. POLOLETÍ

únor

 • CHEMICKÉ PRVKY
 • ROZDĚLENÍ CHEMICKÝCH PRVKŮ
 • Vlastnosti kovů a nekovů
 • NEKOVY (vodík, kyslík, dusík, uhlík, fosfor, síra, halogeny)
 • POLOKOVY (křemík, germanium)

březen

 • KOVY (významné kovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin)
 • ANORGANICKÉ SLOUČENINY
 • DVOUPRVKOVÉ SLOUČENINY
 • Názvosloví anorganických sloučenin
 • Halogenidy, názvosloví, významné halogenidy

duben

 • Oxidy, názvosloví, významné oxidy
 • Sulfidy, názvosloví, významné sulfidy
 • TŘÍPRVKOVÉ SLOUČENINY
 • Hydroxidy, názvosloví, významné hydroxidy
 • Kyseliny, rozdělení kyselin
 • Bezkyslíkaté kyseliny, názvosloví, významné bezkyslíkaté kyseliny

květen

 • Kyslíkaté kyseliny, názvosloví, významné kyslíkaté kyseliny
 • KYSELOST A ZÁSADITOST LÁTEK
 • Kyselost a zásaditost vodných roztoků, neutralizace
 • Soli, vznik solí, rozdělení, názvosloví
 • Hydrogensoli
 • Hydráty solí

červen

 • Využití solí bezkyslíkatých kyselin
 • Využití solí kyslíkatých kyselin
 • Využití chemických sloučenin v běžném životě
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ

 

Chemie 9. ročník – plán výuky

Probírané učivo v 9. ročníku ZŠ:

(orientační plán výuky)

1. POLOLETÍ

září

 • Laboratorní řád a bezpečnost práce
 • OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU
 • ÚVOD DO CHEMIE
 • CHEMICKÉ LÁTKY A SMĚSI
 • POZNÁVÁME SLOŽENÍ LÁTEK
 • CHEMICKÉ REAKCE
 • CHEMICKÉ PRVKY
 • ANORGANICKÉ SLOUČENINY

říjen

 • REDOXNÍ REAKCE
 • CO JSOU REDOXNÍ REAKCE
 • REDOXNÍ REAKCE KOVŮ
 • Elektrochemická řada napětí kovů
 • Získávání kovů z rud na principu redoxních reakcí
 • Elektrolýza. Průmyslové využití elektrolýzy
 • Redoxní reakce jako zdroj energie. Koroze
 • CHEMICKÉ VÝPOČTY

listopad

 • ZDROJE ENERGIE
 • NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
 • Uhlí, ropa, zemní plyn, elektrárny v České republice, tepelné elektrárny, jaderné elektrárny
 • OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
 • Sluneční energie, energie větru, energie vody, geotermální energie, biomasa

prosinec

 • ORGANICKÁ CHEMIE
 • Organické látky a jejich složení, vlastnosti organických látek, zdroje organických sloučenin, stavba molekul organických sloučenin, typy vzorců v organické chemii, rozdělení organických sloučenin
 • UHLOVODÍKY
 • Uhlovodíky. Dělení uhlovodíků

leden

 • NASYCENÉ UHLOVODÍKY (Alkany – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)
 • NENASYCENÉ UHLOVODÍKY (Alkeny, Alkyny – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)

 2. POLOLETÍ

únor

 • AROMATICKÉ UHLOVODÍKY (Areny – názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)
 • DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ
 • HALOGEN DERIVÁTY (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)

březen

 • DUSÍKATÉ DERIVÁTY (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)
 • KYSLÍKATÉ DERIVÁTY (názvosloví, fyzikální a chemické vlastnosti, zástupci)

duben

 • PŘÍRODNÍ LÁTKY
 • CHEMICKÉ SLOŽENÍ ORGANISMŮ
 • CUKRY (SACHARIDY)
 • TUKY (LIPIDY)
 • BÍLKOVINY (PROTEINY)
 • NUKLEOVÉ KYSELINY
 • CHEMIE KOLEM NÁS
 • CHEMIE A VÝŽIVA
 • Potraviny, Složení potravy, výživová hodnota potravin, voda, konzervace potravin

květen

 • CHEMIE A ZEMĚDĚLSTVÍ
 • Hnojiva, pesticidy, alternativní metody v zemědělství
 • CHEMIE A ZDRAVÍ
 • Léčiva, přípravky osobní hygieny, přípravky pro čistotu v domácnosti
 • CHEMIE A PRŮMYSL
 • Makromolekulární látky (plasty, syntetická vlákna, kaučuky)
 • Biotechnologie

červen

 • NEBEZPEČÍ CHEMIE
 • Drogy, rozdělení drog, doping, havárie
 • CHEMIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 • Znečištění životního prostředí, negativní účinky chemických látek
 • SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ